آزمایش‎هـای مربوط به آبها و پسابها و پالایش آبهای آلوده در پالایشگاه

۱۳۹۵-۰۹-۲۵
این پیام تبلیغاتی است

 آب در تشکیل، تکوین و پیشرفت جوامع بشـری نقش بسیــار بزرگـی دارد؛ بـه ویـژه در زنـدگی نـوین امروزی آب در موارد گوناگونی از قبیل مصارف آشامیدنی، بهداشتی، کشـاورزی، دامپـروری، تولیـد نیـرو، صنایع و مصارف شهری کاربرد وسیع و ضروری دارد. محدودیت منـابع طبیعی آب قابل مصرف، جلوگیری از مصرف بی رویه آنرا اجباری نموده و از همین رو تصفیه و بازیابی پسابهای شهری و صنعتی به منظـور کاربرد دوباره و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اهمیت روزافزونی یافته است.

در واقع امروزه، رشد روز افزون صنعت و اقتصاد و بالارفتن سطح فرهنگ و بهداشت عمومی، همگام بـا افزایش سریع جمعیت و مشکل فزاینده فاضلابهای خانگی و صنعتی، موجب شدهاند تا محـدودیت منـابع آب و کمبود آن بیش از پیش احساس شود. گرچه طبیعت معمولاً قادر است آب و هوا را تصفیه کنـد، ولـی سرعت آلودگی، اغلب به سبب افزایش جمعیت، تغییر شیوه زندگی و رشد فرآیندهای صـنعتی، از زدایـش طبیعی پیشی میگیرد. بدین شکل حل عمده مشکلات فاضـلاب در گـرو بـه کـارگیری روشهـایی چـون: کنترل پساب، تبدیل، بازیابی و سرمایه گذاری موثر در فنآوری تصفیه آبهـای آلـوده مـیباشـد. در حـال حاضر مطالعه مسائل علمی و فنی مربوط به آب و پسابها، جایگـاه خاصـی را در برنامـههـای آموزشـی و پژوهشی دانشگاهها و دیگر موسسات علمی و فنی به خود اختصاص داده است. با این حال، اقدامات مذکور به تنهایی برای کاهش مشکل فاضلاب کافی نمیباشد و سیاست گذاریها مسـئولان اجتمـاعی- فرهنگـی و پشتیبانی اقشار مختلف مردم را در زمینه مدیریت آب میطلبد. در هر حال، در زمان حاضر بحران دامنگیـر کشور ما، افزون بر مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، بحران خشکسالی و کمبود آب است.


این جزوات آموزشی که توسط جناب آرش اکبری نوشاد تهیه شده شامل مطالب متنوعی مانند آب‌های صنعتی پدیده خوردگی پدیده‎‎های حمل، کف و غلیان در آب جوشاورها واحد آب صنعتی آزمایش‎های کنترل آب در پالایشگاه و … می باشد:

۱- پالایش آبهـای آلـوده در پالایشگاه

۲- آزمایشهـای مربوط به آبها و پسابها در پالایشگاه- شرکت پالایش نفت تبریز- آرش اکبری نوشاد

دانلود دموی فایل


تبلیغات شما اینجا درج می شود

5500 تومان – دریافت نمایید

 

فهرست مطالب:

  • آبهای صنعتی
  • پدیده خوردگی
  • پدیدههای حمل، کف و غلیان در آب جوشاورها
  • واحد آب صنعتی
  • آزمایشهای کنترل آب در پالایشگاه
  • آشنایی با واحد پساب

۳- تصفیه آب در پالایشگاه گاز-۳۰ صفحه- PDF

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است