اصول انتخاب ترموول

۱۳۹۳-۱۰-۰۵
این پیام تبلیغاتی است

آشنایی با اصول انتخاب ترموول

ترموول برای محافظت از حسگر دما در برابر شرایط سخت و خشن فرآیند و ایجاد امکان خارج کردن حسگر از محل خود بدون نیاز به توقف فرآیند به کار میرود. اگرچه در نگاه اول ترموول وسیلهی سادهای به نظر میرسد،اما انتخاب مناسب آن نیازمند تعیین پارامترهای متعددی است. پارامترهایی که هر کدام از آنها باید با توجه ویژهای انتخاب شوند تا اهداف حداقل تأثیر نامطلوب در دقت اندازهگیری، حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری و در نتیجه کاهش و حذف مخاطرات ناشی از آسیب به ترموول محقق شود. در این مقاله با استناد به تجربههای مهندسی موجود چه در قالب استانداردها و چه غیر از آن و با استفاده از تحلیلهای مبتنی بر دانش و منطق، چهارچوبی منسجم برای تعیین پارامترهای ترموول ارایه شده است.

۱- آشنایی با مفاهیم ترموول

ترموول وسیلهای است که به عنوان حایل بین سیال فرآیند و حسگر دما عمل میکند. به این ترتیب که در خط فرآیندی نصب شده و در تماس با سیال داخل لوله قرار میگیرد. سپس حسگر دما درون ترموول قرار گرفته و به صورت پیچی بسته و در جای خود محکم میشود. اتصال ترموول به خط لوله به یکی از سه روش فلنجی، پیچی یا جوشی انجام میشود. اما اتصال حسگر دما به ترموول همیشه به صورت پیچی است.

شکل بدنه ی ترموول میتواند مستقیم  ، پله ای  یا مخروطی  باشد. شکلهای مختلف بدنهی ترموول در جدول ۱ از جزوه ای که دانلود نمایش داده شده است. طول قسمت باریک منتهی به نوک ترموول در ترموول پله ای به طور استاندارد ۲٫۵ اینچ است.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

فاصله ی بین نوک ترموول تا محل اتصال ترموول به خط فرآیندی را طول فرورفتگی  ترموول میگویند که با حرف u نشان داده می شود.فاصله ی بین نوک ترموول تا محل اتصال حسگر دما را هم طول  ترموول میگویند که با حرف A نشان می دهند.به علاوه در صورت عایقکاری لوله، فاصله ای هم بین محل اتصال حسگر دما به ترموول و محل اتصال ترموول به خط فرآیندی در نظر گرفته میشود که به آن طول الحاقی میگویند و با حرف T نشان میدهند.

جزوه آشنایی با اصول انتخاب ترموول به زبان فارسی می باشد.


دانلود جزوه آشنایی با اصول انتخاب توموول

  • ۱. آشنایی با مفاهیم ترموول
  • ۲. قواعد انتخاب طول فرورفتگی ترموول در لوله
  • ۳. چه زمانی برای ترموول تحلیل تنش انجام دهیم؟
  • ۴. رفتار ترموول از نظر انتقال حرارت
  • ۵. انتخاب ترموول مناسب
  • ۶. جمعبندی و نتیجه گیری
  • منابع و مراجع

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است