آموزش نرم افزار تهیه مدل سه بعدی مخازن نفت RMS

۱۳۹۶-۰۹-۲۲
این پیام تبلیغاتی است

نرم افزار RMS که مخفف Reservoir Modeling System است، با هدف مدل‌سازی مخازن هیدرو کربوری طراحی شده و به مهندسین حفاری این امکان را می‌دهد که  در جریان این مدلسازی به شبیه سازی ساختمان سه بعدی مخزن، شناسائی زون‌های بهره‌ده، محاسبه حجم هیدروکربور و بطور کلی مدیریت صحیح مخزن، در جهت بهره‌برداری و صیانت از مخزن دست یابند . در طی عملیات حفاری و توسعه مخزن، با داشتن مدل سه بعدی تهیه شده توسط نرم افزارRMS ، علاوه بر شبیه سازی رفتارهای مخزن در طول تاریخچه تولید از آن ، می‌توان به کاهش هزینه‌های استخراج، تولید و بهره‌برداری، و همچنین افزایش طول عمر مفید مخزن نیز اندیشید.

هدف از مدلسازی مخازن هیدرو کربوری، شبیه سازی ساختمان سه بعدی مخزن، شناسائی زونهای بهره ده، محاسبه حجم هیدروکربور و بطور کلی مدیریت صحیح مخزن، در جهت بهره برداری و صیانت از مخزن می باشد.

این نرم افزار توسط شرکت نروژی ROXAR تهیه شده است و امروزه بطور وسیعی توسط شرکت های نفتی جهت تهیه مدل سه بعدی مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت به فعالیت در زمینه مخازن مشغول است که در نقاط مختلف دنیا دارای شبعه می باشد. آنها با دانش دینامیک جریان، اطلاعات بهره برداری و خدمات صورت گرفته، جهت بالا بردن مقدار نفت قابل استحصال قدم برمی دارد. با سال ها مطالعه در مخازن مختلف این شرکت توانسته است کبفبت نرم افزار های خود را به قدر قابل قبولی بالا ببرد. در پایان می توان گفت که این شرکت تامین کننده تجهیزات جامع زمان واقعی (real time) و همراستای (in-line) اندازگیری های مربوط به سیالات چندفازی (multiphase) در کنار نرم افزار های سه بعدی مدل سازی مخزن شبیه سازی آنها است.

این نرم افزار با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نرم افزارهای مختلف از جمله Geoframe و یا اطلاعات ارائه شده توسط نرم افزار مفسر لرزه نگاری از جمله Charisma  و  Jason و یا بطور کلی هرگونه اطلاعات با فرمت مناسب به عنوان مثال نقشه های زیر سطحی توسط نرم افزار AutoCAD، مدلسازی مخزن مورد نظر، لایه بندی و زون بندی آن را انجام می دهد. این نرم افزار قادر به استفاده از پارامترهای مختلف از جمله امپدانس صوتی و استفاده از لاگ صوتی موجود در چاه‌ها می باشد که پس از آن با به دست آوردن این پارامترها در هر نقطه قادر است پارامترهای مختلف از جمله میزان تخلخل و تراوایی را محاسبه کند.

مدلسازی ساختار مخزن، مدلسازی تغییرات رخساره مخزن، مدلسازی شبکه و تغییرات ابعاد شبکه، مدلسازی خصوصیات پتروفیزیکی و طراحی چاههای جدید، محاسبات حجمی مخزن از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است.

اطلاعات ورودی نرم افزار و قابلیتهای آن
این نرم افزار با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نرم افزارهای مختلف از جمله Geoframe و یا اطلاعات ارائه شده توسط نرم افزار مفسر سایزمیک از جمله Charisma ; Jason و یا بطور کلی هرگونه اطلاعات با فرمت مناسب به عنوان مثال نقشه های زیر سطحی رقومی شده توسط نرم افزار AutoCAD ، مدلسازی مخزن مورد نظر ، لایه بندی و زون بندی آن را انجام می دهد.

نرم افزار جهت مدلسازی لایه های مختلف به موازات نقشه عمقی ورودی جهت سازند مورد نظر عمل می کند و دیگر زون های مورد نظر را مدلسازی می کند.همچنین ساختن مدل های مختلف گسل(نرمال ، معکوس و غیره) موجود در مخزن مورد نظر نیز یکی از تواناییهای این نرم افزار می باشد.

مدلهای بدست آمده از جهت گسل های موجود و همچنین زون های مختلف قابل انعطاف بوده و،میتوان در قسمت های مختلف آن براحتی تغییراتی ایجاد نمود. همچنین اطلاعات ورودی این نرم افزار می تواند نتایج تفسیر داده های پتروفیزیکی ،اطلاعات چاه،اطلاعات زمین شناسی،رسوب شناسی و نتایج تفسیر ژئوفیزیک باشد.تمام این اطلاعات قابل تغییر و تصحیح هستند و می توان شبکه بندی استفاده شده در هرکدام از قسمت های مختلف را تغییر داد.

این نرم افزار قادر به استفاده ازپارامترهای مختلف از جمله امپدانس صوتی و استفاده از لاگ صوتی موجود در چاههای می باشد که پس از آن با بدست آوردن این پارامترها در هر نقطه قادر به محاسبه پارامترهای مختلف از جمله میزان تخلخل و تراوایی می باشیم .

مراحل مختلف مدلسازی مخزن

الف- مدلسازی ساختار مخزن

در این قسمت مدلسازی مربوط به ساختمان مخزن به همراه خصوصیات زمین شناسی از جمله خصوصیات تکتونیکی ، گسل خوردگی و.. را میتوان انجام داد.
همچنین می توان از تمام قسمتهای مختلف ساختار مدل شده مقطع تهیه نمود و تغییرات لایه های مخزن مورد نظر بهمراه تغییرات ضخامت و غیره را مشاهده نمود که با بررسی این تغییرات به راحتی میتوان در مورد دیگر مراحل تفسیر مخزن اظهار نظر نمود.

ب: مدلسازی تغییرات رخساره مخزن

در این قسمت میتوان تغییرات لیتولوژیکی سنگ مخزن و نیز تغییرات فشردگی را درمدل مربوطه اعمال کرد که نمونه ای از آن در شکل ۴ نشان داده شده است.در این قسمت هم از روش درون یابی و هم روشهای زمین آمار جهت مدلسازی میتوان استفاده نمود . در مراحل بعدی جهت مدلسازی خواص مخزنی مختلف از جمله تخلخل و اشباع آب از مدل تغییرات رخساره ای بدست آمده در اینجا استفاده خواهد شد .

ج: مدلسازی شبکه و تغییرات ابعاد شبکه

در این قسمت این امکان وجود دارد که با تغییرات ابعاد شبکه مورد استفاده به نتیجه مطلوبتر جهت مدلسازی خواص مخزنی دست یافت. مثلا در یک مخزن که دو لایه هیدروکربوردار در بین لایه های غیر هیدروکربوری قرار گرفته است میتوان ابعاد سلول در دولایه هیدروکربوری را نسبت به دیگر لایه ها کمتر در نظر گرفت. 

د: مدلسازی خصوصیات پتروفیزیکی


تبلیغات شما اینجا درج می شود

در این قسمت می توان خواص پتروفیزیکی مخزن از جمله تخلخل ، اشباع آب و در صد لیتولوژیهای مختلف دیگر که از تفسیر پتروفیزیکی ، بدست آمده را مدلسازی نمود و تغییرات آن را مشاهده کرد. بدیهی است که این خصوصیات تا شعاع خاصی که برای نرم افزار تعریف می شود تحت تاثیر هرچاه قرار دارد

ذ : آنالیز مدلهای مختلف

در این قسمت می توان با توجه به مقاطع بدست امده از مدلهای مختلف موجود ،کار تفسیر و نتیجه گیری در مورد روند تغییرات خواص مخزنی و تعیین محدوده حفاری جدید جهت تولید و یا برداشت ثانویه را انجام داد.

ر: طراحی چاههای جدید

نرم افزار RMS قادر به انجام طراحی چاههای جدید جهت عملیات تولید و یا طراحی چاههای تزریق جهت عملیات برداشت ثانویه می باشد. در واقع ورودی این قسمت ، مدلسازی بدست آمده از قسمتهای قبل همراه با داده های دیگر از جمله توزیع شکستگی ها در مخزن و جهت آنها می باشد

ز : محاسبات حجمی مخزن

جهت محاسبه میزان نفت درجای مخزن ورودیهای نرم افزار به صورت زیر می باشد .

– داده های مربوط به سیال مخزن
– داده های مربوط به سازند مخزنی

ساختن این مدل با استفاده از حد آستانه در نظر گرفته شده جهت پارامترهای مختلف از جمله تخلخل ، اشباع آب ، حجم شیل می باشد، یعنی نرم افزار سلول هایی از مدل که فاقد شرایط حد آستانه هستند را از مدل خذف و بقیه موارد را در عملیات حجم سنجی خود تاثیر می دهد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- راهنمای نرم افزار RMS

۲- مدلسازی ساختمانی و محاسبات حجمی نفت مخزن آسماری میدان نفتی شادگان با استفاده از نرم افزار RMS

میدان نفتی شادگان در جنوب غربی فروافتادگی دزفول قرار دارد. این میدان از نظر ساختار زمین شناسی یک تاقدیس متقارن با ابعادی به طول ۵/۲۳ کیلومتر و عرض ۵/۶ کیلومتر در افق سازند آسماری و هم سو با روند ساختمانی دیگر میادین حوضه نفتی زاگرس می‌باشد. مخزن آسماری از دومخزن مجزا تشکیل شده است. هدف از مظالعه کنونی، تهیه مدل چینه ای و گسلی، ارزیابی کیفیت مخزن، تعیین نقش گسل‌ها و تعیین حجم نفت مخزن آسماری از نتایج مهم این مطالعه است. با استفاده از نرم افزار RMS است. در ایجاد مدل ساختمانی، داده های گسل‌ها همراه با زون‌های مختلف، طراحی و هندسه مخزن را شکل می دهند. تلفیق دو مدل چینه‌ای افق‌های مخزنی و گسلی آشکار نمود که سطح گسل هر دو مخزن را قطع نموده، اما با توجه به اختلاف درجه سبکی یا API نفت هر دو مخزن و عدم تاثیر تغییرات فشاری این مخازن بر یکدیگر در زمان تولید، عدم تاثیر گسل‌ها بر ارتباط درونی دو مخزن را نشان می دهد. با انطباق مدل های گسلی، توزیع تخلخل و مقادیر حجمی مخزن، تأثیر گسلش در کیفیت خواص مخزنی مشخص شد.

۳- تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

۴- مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمین آمار در میدان نفتی گچساران

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است