اندازه گیری دما بر پایه فشار

۱۳۹۳-۱۰-۰۵
این پیام تبلیغاتی است

بررسی اندازه گیری دما برپایه فشار

دماسنج های ،بر پایه اندازه گیری فشار شامل دو دسته میباشند:

۱- اندازه گیری دما با استفاده از اندازه گیری فشارگاز

این سنسور از یک مخزن که پر از یک گاز خنثی مثل نیتروژن است و در محیطی با دمای مجهول غوطه ور شده، تشکیل یافته است. مخزن بوسیله لوله موئین به یک فشارسنج مانند یک بوردون متصل است. با توجه به ثابت بودن حجم، در اثر افزایش دما فشار گاز افزایش یافته و موجب جابجایی انتهای لوله بوردون میگردد. با اندازه گیری جابجایی انتهای لوله، فشار و در نتیجه دما بدست می آید. انبساط حرارتی حباب و لوله موئین میتواند باعث ایجاد خطا در اندازه گیری شود، بنابراین برای کاهش خطای اندازه گیری، حباب و لوله موئین باید از فلزی انتخاب شوند که ضریب انبساط حرارتی آنها خیلی کمتر از ضریب انبساط مایع باشد، تا تاثیر انبساط حباب و لوله موئین مینیمم شود. مقدار انبساط علاوه بر دما به حجم اولیه ماده نیز بستگی دارد، بنابراین حجم حباب باید به اندازه ای باشد که انبساط گاز داخل آن در مقایسه با انبساط خود حباب بسیار بیشتر باشد. همچنین گاز مورد استفاده نباید از لحاظ شیمیایی باعث خوردگی مخزن و لوله ها شود.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

اندازه گیری دما برپایه فشار

۲- اندازه گیری دما از طریق فشار بخار

فشار بخار یک مایع تابعی از دمای آن است. از این اصل میتوان برای اندازه گیری دما استفاده نمود. ساختمان این سنسور مشابه نمونه قبل است. تنها تفاوت آن این است که بجای گاز از یک مایع فرار مانند اتر استفاده میشود. بخشی از حجم مخزن توسط مایع پر شده و مابقی حجم آن با بخار مایع در تعادل با آن، اشغال شده است. فشار ایجاد شده توسط بخار که برابر فشار بخار مایع در آن دما است، به قسمت انتهایی لوله بوردون منتقل میگردد. با توجه به اینکه رابطه بین دما و فشاربخار برای آن ماده مشخص است، با استفاده از فشار اندازه گیری شده، میتوان دما را تعیین کرد.

برخلاف نوع قبل که فشار اندازه گیری شده مستقیماً متناسب با دمای مخزن بود، فشار بخار یک مایع رابطه کاملاً غیر خطی با دما دارد. با توجه به اینکه در این روش فشار بخار اندازه گیری میشود، انبساط حباب تاثیری در خروجی ندارد و بنابراین این سنسورها میتوانند دارای حجم های بسیار کوچکتری نسبت به نوع گازی باشند در نتیجه این اندازه گیرها دارای سرعت پاسخ دهی بهتری نسبت به نوع گازی میباشند.

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است