0

تعمیرات و نگهداری / فرایند و تجهیزات

انواع گریس، روغنهای روانکار و کاربرد آنها

مرداد ۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۱۲ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

باعنایت به نقش حائزاهمیت روغن های روان کننده درافزایش طـول عمردسـتگاه هاوماشـین آلات و لزوم انتخاب واستفاده صحیح وبجای آنها لازم است کلیه مهندسین تکنسین ها وکلیه کسانی که بـه هـر نحو با ماشین آلات وروغن ها سـروکاردارند ویاآزماشـین آلات اسـتفاده مـی کنندبخـصوص پرسـنل تعمیر و نگهداری وعملیاتی وحتی مدیران خرید,اطلاعات وشناخت لازم و کـافی ازروغـن هـای مختلـف داشته باشند تا بتوانند نسبت بـه خریـد وانتخـاب روغـن بـا گریـد وکیفیـت مناسـب موردنیازدسـتگاه هاوماشین آلات خود اقدام نمایندو حداکثرکارائی و راندمان رااز ماشین بدست آورند.

باعنایت به ناشناخته بودن روغن ونقش های متعددآن درماشین آلات وعدم امکان تمیزدادن کیفیـت انواع روغن های خوب وبد ازیکدیگر,انتخاب روغن مناسب برای دسـتگاه پارامتربـسیارمهمی محـسوب می شودکه نیازبه دانش مختصری رادراین زمینه برای همگان طلب می کنـد. باتوجـه بـه کمبودمنـابع اطلاعاتی مناسب دراین زمینه به فضل خدای متعال توفیقی حاصل گردیدتابتوانم درادامه تهیـه جـزوات وکتب آموزشی نسبت به گردآوری, تنظیم وچاپ این مقوله اقدام نمایم که امیداسـت شـروعی باشـد در جهت شناخت و استفاده بهینه ازروانکارهاوقدمی هرچندناچیزدرجهت انجام وظیفه وکاهش وابستگی ها برای ساختن ایرانی آبادوآزادباشد واگراجـری داشـته باشـد آن راتقـدیم روح ملکـوتی امـام راحـل وروح شهدای بخون خفته وطن و تمامی کسانی کـه درجهـت آبـادانی و اعـتلای ایـن آب وخـاک قـدم برداشته اندوحتی عزیزترین گوهر هستی خود را درطبق اخلاص تقدیم پروردگار خود نمودنـدوتلاش کرده انـد تـا امـروز مـابتوانیم مفتخـر و سـر بلنـد زنـدگی کنـیم مـی نمـایم . امیداسـت ایـن مقولـه مورداستفاده کلیه علاقه مندان در این زمینه واقع گردد و اینجانب رانیزازدعـای خیـر خـود فرامـوش نفرمایند. البته این مقوله خالی از اشکال نبوده وبی صبرانه منتظر دریافت نقطه نظرات کلیه خوانندگان ,دوستان وعلاقه منـدان عزیـز هـستیم تاانـشاا……بتـوانیم درچـاپ هـای بعـدی مـدنظرقراردهیم وآن راتصحیح نمائیم. درپایان فرصت راغنیمت شمرده وبرخود لازم می دانم ازمـسئولین محتـرم اداره آمـوزش شـرکت پالایش نفت اصفهان کـه درامرتهیـه وچـاپ ایـن مقولـه ودیگرجـزوات زحمـات زیـادی راتقبـل نمـوده اندوهمچنین کلیه کسانی که به انحـا مختلـف درایـن امـر بااینجانـب همکـاری نمـوده انـدکمال تـشکر وقدردانی رابنمایم و از خداوند متعال توفیق روز افزون همگان را طلب می نمایم.

تاقبل ازسال ۱۸۵۶ روغن موردنیاز, برای روانکاری چرخ های ارابه هاو….. ازمنابع روغن های حیـوانی مثل روغن نهنگ,گاو,خوک و… وهمچنین روغن های گیـاهی بدسـت مـی امـدولی بـه دلیـل ایـن کـه مقاومت آنهاپایین بود وسریعاتجزیه وفاسـدمی شدندموارداسـتفاده آنهامحـدودبود. هـر چـه کارهـا سنگینتر شد صنعت نیازبیشتری به مـواد جدیـدتر پیـدامی کـرد تاقادرباشـند اصـطکاک بـین سـطوح متحرک راکاهش دهند. ولی پس ازاستخراج نفت و پیشرفت سریع صنعت نفت در سا ل ۱۸۸۳ وبهبود فرآیندهای تقطیروتصفیه نفت خام روغن های نفتی تولیدشده جـایگزین روغـن هـای چـرب گردیـدو امکان استفاده از روغن های صنعتی در روغنکاری مقدور شد و روغن های نفتی خیلـی سـریع برتـری خود را نسبت به انواع دیگر روغن ثابت نمودندو در نتیجه استفاده از روغن های حیوانی نباتی ماهی و برای روغنکاری به تدریج منسوخ شد. همگام باپیشرفت صنایع نیازبه روغن های باکیفیت بالاتربیشترشد. درابتداسعی گردید بـا تـصفیه بهتـر
روغن وافزودن مواد افزودنی جدیدتروباکیفیت بالاتر,روغن مناسب باطول عمر بیشترتولیدشود ولـی باز با افزایش نیازهای زندگی و پیشرفت علم وتکنولوژی و دست یابی بشر به تکنولوژی هـای جدیـد و تسخیرفضا و کرات دیگر نیازبه تولید روغن های متعددگردید که باتهیه وساخت روغن های مـصنوعی که ازطریق فعل وانفعالات شیمیائی پیچیده ای بدست می آینـدروغن هـائی سـاخته شـده کـه قادربـه
تحمل رنج وسیعی ازفشارهاودرجه حرارت هابرای کاربردهای خاص خودباشند. همچنین ظهورانرژی هسته ای نیز بعددیگری به نیازهای روان کننده هاودیگرمحصولات نفتی افزوده اســت.وســایل موجوددرصــنایع هــسته ای اعــم ازراکتورهــای تحقیقــاتی وتولیــدنیرو ,ماشــین آلات فرآیندسوخت, حمل کنندها,جرثقیل های تاسیسات تولیدتشعشع و…..به روغـن هـاوگریس هاومایعـات آلی خاصی برای انجام روانکاری دارندوازآنجائی که صنعت نیروگاه هسته ای هنوزدرحـال توسـعه مـی باشندونمونه های طراحی شده وشرایط عملیاتی درحال تغییرهستندراه طولانی درپیش روی مهندسین
ومحققین شاغل درساخت روانکارهاقرارداده است.


روانکاری شیرها

برخی از شیرآلات بواسطه ساختار اختصاصی خود نیاز به سرویس نگهداری های دوره ای دارند قسمت عمده عملیات سرویس شیرآلات خصوصا” شیرهای سماوری  و دروازه ای با عضو مسدود کننده تخت ، تزریق کلینر و یا مواد روانکاری و آب بندی  می باشد.
در برخی دیگر از شیرآلات باید درهنگام بروز نشتی تزریق مواد آب بندی انجام گردد شیرهای توپی از این گروه می باشد.
اصلی ترین موضوع در انتخاب گریس ، روغن پایه آنها می باشد. تزریق گریس های پایه نفتی در شیرآلات صنعت نفت و گاز بیهوده و در پاره ای از موارد مضر می باشد.
تزریق گریسهای پایه گیاهی بواسطه تاثیر پذیری بیش از حد در مقابل تعییرات دمایی ، گزینه مناسبی برای سرویس نگهداری نمی باشد. معمولا این نوع گریسها موجب بالا رفتن گشتاور شیر شده حتی موجب جام شدن شیر می گردند.
بهترین گزینه برای تزریق در شیرآلات ، محصولاتی هستند که دارای پایه سنتتیک می باشند. این محصولات در مقابل تغییرات دمایی ، خاصیت ثابتی داشته و در تمامی حالات مناسبترین فیلم گریس را بر روی عضو مسدود کننده جریان ایجاد میکنند. استفاده از این گزینه ها موجب افزایش طول عمر شیرآلات خواهند گردید.
تعویض گیرباکس ، رفع جام ، کاهش گشتاور ، تعویض گریسخور، تزریق روانکار و آب بند ، زنگ زدایی و. ..  از عملیات مربوط به تعمیر شیرآلات می باشد .
این مواد آب بندی و روانکاری مطابق ASTM D 566 ، ASTM D 217 ، ASTM D 4048 ،ASTM D 1264 ، ASTM D 445 ، ASTM D 2270 ، DEF STAN 91-6/4 ANNEX A ، DEF STAN 91-6/4 ANNEX B  ،DEF STAN ANNEX 91-6/4 ANNEX Cدر پژوهشگاه صنعت نفت موردآزمایش قرار گرفته است .
گریس های آتلانتیک جهت سرویسهای گاز طبیعی- بوتان – پروپان – LPG – اسیدها- آروماتیکها – حلالهای پایه نفتی و نفت کوره (سیاه ) هیدورکربنها- محلولهای آبدار وبخار- مواد ترکیب شونده قابل اشتعال- همچنین سرویسهای عمومی  و انواع آلاینده هائی احتمالی درون خط لوله با درجه حرارت بالا طراحی گردیده است .

گریس های پر مصرف

PTFE SEALANT & LUBRICANT ATLANTIC NO 2

گریس آب بندی نشتی های شدید کانال جریان و اطراف ساقه (آب بند سنگین)
این گریس آب بندی دارای ذرات بسیار نرم تفلون (PTFE) و روغن پایه سنتتیک  بوده و بطور انحصاری برای رفع نشتی در شیرهای توپی و سماوری و آب بندی  کانال جریان و یا محل پکینگ ها ی اطراف ساقه ، طراحی گردیده است . آتلانتیک شماره ۲ خمیری شکل بوده و فقط بصورت استیک عرضه می گردد.

Color Reddish Brown
Texture Viscous and Granular
Base Oil and Thickener Synthetic
Bridging Agent PTFE Fluorocarbon Resin
Service Range 0 F to 500 F
Service Pressure 15,000 PSI

ATLANTIC VALVE CHEAT-HER ATLANTIC NO1

گریس چند منظوره روانکار – آب بند برای شیرهای تعمیر شده و سالم
این مواد روانکار آببند سنتتیک ، در شیرهای جدید و قدیمی کاربرد داشته و ضمن  روانکاری، آب بندی بسیار مناسبی را ایجاد خواهد نمود . کاربری های گوناگون این گریس و رفع نیازمندیهای مختلف با یک محصول، رضایت تیم های متخصص سرویس نگهداری شیرآلات را در پی داشته است .
استفاده از این محصول در شیرهائی که دچار نشتی شده اند ویا بواسطه گشتاور بالا و یا جام شدگی ، تعمیر شده اند، جزو بهترین گزینه ها خواهد بود . خاصیت روانکاری در کنار آب بندی ، تشکیل فیلم گریس بسیار عالی ، ویسکوزیته مناسب و سهولت در نفوذ و پر کردن شیارها ،  موجب طول عمر شیرآلات گردیده، دامنه واستفاده از این محصول را گسترش داده است . این گریس در مواجهه با سیال عبوری به مرور کلوخه نشده و در دماهای پایین دچاریخ زدگی و در نتیجه بالا رفتن گشتاورنخواهد گردید.

Color – Black
Temperature Range: 0°F to 700°F

GENERAL PURPOSE VALVE LUBRICANT & SEALANT ATLANTIC NO 3

گریس با کاربری عمومی جهت روانکاری و آب بندی
این گریس برای  انواع شیرآلات ، خصوصا شیر سماوری و توپی کاربرد داشته و با خاصیت روانکاری عالی و ویسکوزیته مناسب ، تشکیل فیلم گریس عالی ، موجب افزایش طول عمر شیرهای که در وضعیت مناسبی هستند، می گردد .
این محصول روانکاری ۱۰۰% سنتتیک بوده فاقد گرافیت ، مولیبدن دی سولفاید ویا انواع فیلر بوده و دچار خشکی و یخ زدگی نخواهد گردید.

Temperature Range: 0°F to 500°F
Color – Reddish Brown

VALVE LUBRICANT / SEALANT   ATLANTIC NO 6

گریس روانکار ، آب بند  ( آب بند سبک ، بسیار مناسب برای مناطق سردسیر )
این مواد سنتتیک دارای ذرات نرم و بسیار ریز PTFE  بوده و موجب روانکاری و آب بندی نشتی های خفیف خواهد گردید .  خاصیت روانکاری بسیار عالی و تشکیل فیلم گریس در کنار ذرات PTFE  کاربرد این گریس را افزایش داده است.
مقاومت شیمیایی خوب و کاهش خوردگی درون شیرآلات از مشخصات برتر این محصول بوده و با عنایت به عدم تغییرشکل در دماهای بسیار پائین ، بهترین گزینه برای روانکاری شیرآلات نصب شده در مناطق سردسیر کشور می باشد .  گریس شماره ۶ خصوصا”جهت استفاده در شیرهائی که دارای محفظه بدنه (CAVITY) هستندپیشنهاد گردیده است .

Service Temperature 0 F to 500 F
Color Amber

VALVE LUBRICAVT & SEALANT ATLANTIC NO4

گریس روانکار، آب بند(آب بند  متوسط)
این مواد دارای ذرات ریز PTFE  بوده و موجب روانکاری و آب بندی نشتی های متوسط خواهد گردید .  خاصیت روانکاری عالی و تشکیل فیلم گریس در کنار ذرات PTFE  کاربرد آن را در شیرهائی که در وضعیت نرمالی قراردارند، افزایش داده است . گریس شماره ۴ با روغن های پایه سنتتیک تولید شده و کاملا” غیر سمی و سازگار با محیط زیست می باشد.  مقاومت شیمیایی خوب و کاهش خوردگی درون شیرآلات از مشخصات برتر این محصول می باشد. ذرات تفلون به همراه روغن پایه سنتتیک خط و خش های روی عضو مسدود کننده را پر نموده موجب کاهش گشتاور و رفع نشتی خواهد گردید. گریس شماره ۴ خصوصا”جهت استفاده در شیرهائی که دارای محفظه بدنه (CAVITY) هستندپیشنهاد گردیده است .

Service Temperature 0 F to 500 F
Color Amber

LUBRICANT & SEALANT Gasoline & Solvent-Proof ATLANTIC NO 7

گریس روانکاری و آب بندی مقاوم در مقابل حلال ها
گریس شماره ۷ برای  انواع شیرآلات  سماوری و توپی  که به هر دلیل دچار افزایش گشتاور گردیده اند، کاربرد داشته و ضمن روانکاری، بواسطه ویسکوزیته مناسب و تشکیل فیلم گریس عالی ، موجب آببندی و سهولت در عملکرد و افزایش طول عمر شیرها می گردد .
این محصول روانکاری ۱۰۰% سنتتیک بوده فاقد گرافیت ، مولیبدن دی سولفاید ویا انواع فیلر بوده و دچار خشکی و یخ زدگی نخواهد گردید.

Temperature Range: 0°F to 500°F
Color – Reddish Brown

مواد پاک کننده داخل شیرآلات ATLANTIC VALVE CLEANER
این مواد برای از بین بردن کلوخه های گریس قدیمی درون شیر ، رفع جام و کاهش گشتاور طراحی گردیده است. حاوی مولیبدن دی سولفاید ، گرافیت ، حلال و مواد شوینده بوده و در شیرهای سماوری ، دروازه ای و توپی کاربرد دارد. این ژل نفوذگر دارای خاصیت حل کردن رسوب های مضر و ناخواسته باقیمانده در شیر بوده و فضا را برای جایگزین کردن مواد روانکار فراهم می نماید .

Color – Black


دانلود فایلهای آموزشی

۱- دانلود فایل آموزش روغنهای روانکار صنعتی-مهندس نصر آزادانی-شرکت پالایش نفت اصفهان

۲- کتاب معادلیابی روغن و گریس- احسان فلاحی

فهرست مطالب:

  • ۱. مقدمه
  • ۲. شرح کار
  • ۳. نکات
  • ۴. لیست روانکار های مصرفی در صنایع نفت و گاز
  • ۵. نتیجه گیری


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید