آموزش صورت وضعیت پروژه ها، تهیه صورت وضعیت و برآورد هزینه و زمان پروژه ها

۱۳۹۶-۰۹-۰۷
این پیام تبلیغاتی است

چکیده:

صورت وضعیت چیست؟

برای پرداخت هزینه کارهای انجام شده از سوی کارفرما ، پیمانکار موظف است که صورت وضعیتی (Invoice یا Statement) را تهیه نموده و آنرا به کار فرما تحویل دهد . کار فرما نیز پس از بررسی و تطابق کار انجام شده با مبلغ ادعایی پیمانکار هزینه های کار انجام شده را به حساب پیمانکار واریز  می نماید . در قراردادهایی که بر طبق ( فهرست بها ) تهیه می گردند پیمانکاران موظف هستند که تمام احجام کار شده را در صورت نیاز ابتدا (دستورکار) کرده و سپس (صورتجلسه) نمایند و پس از آن مقادیر تمام صورتجلسات را در ریز متره منظم به صورت وضعیت قید نمایند . بصورت کلی یک صورت وضعیت استاندارد از بخشهایی زیر تشکیل می گردد که عبارتند از :

 • ۱- خلاصه مالی کل : که شامل مبلغ کل کارهای انجام شده می باشد و در دو ستون ادعایی پیمانکار که با رنگ مشکی و مشاور که با رنگ قرمز می باشد قید شده است .
 • ۲- کارهای فاکتوری : یعنی آن قسمت از احجامی که بصورت فاکتوری مصالح لازم جهت انجام عملیات خریداری شده اند .
 • ۳-( تجهیز کارگاه ): مبلغ تجهیز با توجه به پیشرفت عملیات تجهیز در هر صورت وضعیت پرداخت می گردد . لازم به ذکر است که مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پرداخت می گردد .
 • ۴- خلاصه مالی فهرست بهای هر رشته به تفکیک : ممکن است یک صورت وضعیت شامل چندین فهرست بها شود .
 • ۵- ریز مالی آیتم های هر فهرست بها
 • ۶- ریز متره مقادیر گنجانده شده در ریز مالی
 • ۷- در پایان مقدار ( مصالح پایکار ) نیز در صورت وضعیت درج می شود

یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های کار در فرآیند اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاری، تهیه صورت وضعیت از کارکردهای انجام شده می باشد که تأمل و دقت در تهیه ی آن، قطعا از تضییع حقوق طرفین قرارداد جلوگیری بعمل آورده و موجب آن خواهد شد تا مبلغ کارکرد واقعی به پیمانکار پرداخت گردد. در آخر هر ماه شمسی، پیمانکار بایستی صورت وضعیت کارهای انجام شده از ابتدای کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها، صورتمجلس و سایر مدارک و مستندات موجود اندازه گیری نموده و مقدار مصالح پای کار را نیز تعیین کند. صورت وضعیت یعنی: گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمتهای توافق شده. همانگونه که از نام آن بر می آید، صورت یا لیستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام شده، مصالح و مواد تهیه شده، حمل این مواد و مصالح، هزینه ساخت و ترکیب مواد و غیره می باشد. هر صورت وضعیت شامل مشخصاتی از پروژه و قرارداد و خلاصه متره همه آیتم های فوق به همراه برآورد ریالی آن طبق فهرست بهای مربوط به آن پروژه از زمان عقد قرارداد می باشد.


به طور کلی صورت وضعیت ها به سه نوع تقسیم می شوند:

 • نوعی از صورت وضعیت های ارائه شده با نام برآورد، در واقع تخمینی از حجم کلی برآورد ریالی کل پروژه توسط پیمانکار می باشد که می تواند در زمان انجام پروژه، در صورت قبول وی به عنوان مجری کار توسط کارفرما، از سوی پیمانکار به واحد پیمان و رسیدگی ارسال گردد.
 • نوع دیگر صورت وضعیت ها، شامل صورت وضعیت تحویل موقت کار می باشد. هر پیمانکار در تقسیم بندی مالی پروژه خود در مدت زمان انجام قرارداد مختار است. بدین معنی که پیمانکار می تواند تمام پروژه را با استفاده از سرمایه شخصی خود انجام داده و سپس صورت وضعیت فعالیت های انجام شده را به کارفرما تحویل دهد و یا این صرف هزینه را به بخش های کوچکتری که بر اساس شناخت او از بازار و مصلحت اندیشی اقتصادی و یا توان مالی پیمانکار تعیین می شود، تقسیم نماید. در صورتی که پیمانکار این تقسیم بندی را به درستی انجام دهد و مطالبات مالی خود را طی چند صورت وضعیت مطالبه کند، هر صورت وضعیت به عنوان یک صورت وضعیت تحویل موقت نام گذاری می شود به این دلیل که پیمانکار، کار را تا مرحله مورد نظر خود به صورت موقت به کارفرما تحویل می دهد تا پس از پرداخت مطالباتش وارد فاز بعدی کار گردد.توصیه ای که در این واحد به پیمانکاران می شود ارائه مبالغ کمتر در تعداد بیشتری صورت وضعیت است، چرا که در صورت وضعیت های پرآیتم و با مبالغ بالا احتمال خط خوردن برخی آیتم ها بیشتر از صورت وضعیت های کم آیتم تر است.
 • سومین نوع صورت وضعیت ها، صورت وضعیتهای تحویل قطعی هستند. هرگاه پیمانکار، آخرین صورت وضعیت خود را به منظور دریافت تمامی مطالباتش و برای تسویه حساب قرارداد و برچیدن کارگاه خود به کارفرما تحویل دهد، این صورت وضعیت به عنوان تحویل قطعی قلمداد خواهد شد.

بنابراین پیمانکار پس از عقد قرارداد و شروع کار در طی مراحل پیشرفت کار،‌ صورت وضعیت‌های موقت و پس از اتمام کار تحویل پروژه ، صورت وضعیت قطعی را به کارفرما ارائه می‌کند. مراحل تحویل صورت وضعیت و بررسی و پرداخت آن را می‌توان چنین خلاصه نمود. ابتدا پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده را تهیه و به ناظر کار تحویل می‌دهد سپس ناظر پس از مطابقت صورت وضعیت با فهرست بها،‌قوانین و مقررات فنی و مستندات پیمان صورت وضعیت را رسیدگی می‌نماید و یا در صورت لزوم جهت رفع نواقص به پیمانکار عودت می‌دهد.


صورت وضعیت موقت یا provisional statement

 صورت وضعیتهای موقت ماهیانه که بدین ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضاء نماینده پیمانکار و مهندس مشاور است، پس از بررسی، به کارفرما تسلیم شده و کارفرما پس از رسیدگی و کسر کلیه کسورات قانونی باقی مانده را به صورت چک به پیمانکار پرداخت می کند.
معمولاً این کسورات قانونی عبارتند از:

 1. جمع وجوهی که بایت صورت وضعیت های موقت ماهانه قبلی پرداخت شده است.
 2. ده درصد بابت کسور وجه الضمان (حسن انجام کار)
 3. اقساط پیش پرداخت
 4. علی الحساب بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و غیره
 5. اقساط بهاء مصالح و لوازم تجهیزات تحویلی، از طرف کارفرما به پیمانکار
 6. هرگونه جرایم احتمالی، طبق مفاد شرایط عمومی پیمان
 7. کسور متفرقه دیگر که بر اساس مفاد شروط عمومی پیمان، بر عهده پیمانکاران است.

بنابراین صورت وضعیت موقت، شامل برآرود کارهای انجام شده تا آن تاریخ به علاوه مصالح پای کار می باشد. مقادیر گفته شده در صورت وضعیت موقت، جنبه علی الحساب داشته و مقدار واقعی آن، در صورت وضعیت قطعی مشخص می شود. البته نوع ردیف گفته شده، جنبه قطعی دارد.


کسورات قانونی قراردادها

از ناخالص صورت وضعیت های موقت، مبالغی به شرح ذیل کسر و مابقی به حساب پیمانکار پرداخت می شود.

 • ۱- صورت وضعیت قبلی: از ناخالص هر صورت وضعیت، رقم ناخالص صورت وضعیت قبلی کسر می گردد تا خالص کارکرد ماهیانه مشخص شود.
 • ۲- تضمین حسن انجام کار: از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.
 • ۳- پیش پرداخت: کارفرما بر طبق شرایط عمومی پیمان و به جهت تقویت بنیه ی مالی پیمانکار، مبالغی را در مقاطع مختلف و در ازاء تضمین های مندرج در آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی در وجه پیمانکار پرداخت می نماید. این وجوه تحت عنوان پیش پرداخت تا سقف ۲۰% برای کارهای پیمانکاری به صورت اقساط پرداخت می شود.
 • ۴- کسور قانونی:
  • الف) مالیات : از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۳% تحت عنوان مالیات کسر و به حساب خزانه واریز می گردد.
  • ب) حق بیمه: حق بیمه تأمین اجتماعی در طرح های عمرانی و غیر عمرانی متفاوت می باشد.
 • ۵- مفاصا حساب تأمین اجتماعی: بر طبق بخشنامه مربوطه، حق بیمه متعلقه بایستی از کلیه کارکردهای ناخالص پیمانکار و یا صورتحساب مهندسین مشاور، کسر و مستقیما برای شعبه ای از سازمان تأمین اجتماعی که محل اجرای قرارداد بوده و پیمانکار صورت (لیست) مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد را به آنجا تسلیم می نماید، پرداخت نماید. ضمنا پرداخت صورت وضعیت قطعی در مورد پیمانکاران و صورت حساب نهایی در مورد مهندسین مشاور و یا سایر شرکت های خدماتی منوط به صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی خواهد بود.

صورت وضعیت ماقبل آخر:

چون تهیه صورت وضعیتها قطعی و رسیدگی به آن، مدت زمان زیادی به طول می انجامد، بنابراین برای دریافت هزینه عملیات باقی مانده، باید قبل از صورت وضعیتها قطعی، یک صورت وضعیتها تا حدودی واقعی در اواخر کار شامل کارکرد کلیه عملکردها از اول تا آخر پروژه تهیه شود. مبلغ این صورت وضعیتها نزدیک به مبلغ صورت وضعیت قطعی خواهد بود.


صورت وضعیت قطعی:

به محض آنکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت، پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیتها قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. مقادیر و اراقامی که در صورت وضعیت قطعی منظور می گردد، به تنهایی قاطع خواهد بود و یکی از مأخذ تصفیه قطعی پیمانکاران خواهد شد اگرچه بین آنها و مقادیر یا ارقامی که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده، اختلافاتی وجود داشته باشد. در این صورت وضعیت، اگر اشتباهی رخ دهد، غیرقابل برگشت خواهد بود. بنابراین باید دقت کافی نمود که کلیه دستورکارها و صورت جلسات، ضمیمه صورت متره ها شود.


تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی  از نظر شرایط عمومی پیمان ( در پیمانهای PC فهرست بهایی ) در چیست ؟ و تهیه و تایید آن چه مزیتی دارد؟

در اینجا تفاوت تبصره یک ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان با ماده ۴۰ آن ( نشریه ۴۳۱۱ ) ، پاسخ سوال فوق را خواهد داد :

 طبق تبصره یک ماده ۳۴ حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت ، طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم  می شود ( و به عبارتی طبق فرجه های قانونی ماده ۳۷ رسیدگی و تایید می گردد ) که اگر بر اساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی های وی از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات وی بی درنگ آزاد می شود.

 و اما طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف است  حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده رابراساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. ( و اینبار رسیدگی به این صورت وضعیت نه طبق روند ماده ۳۷ بلکه طبق روند اعلام شده در ماده ۴۰  خواهد بود که ممکن است ماهها و در پروژه های خیلی بزرگ حتا بیش از سالهابه درازا بینجامد).

 همانگونه که ملاحظه می شود صورت وضعیتی که طبق تبصره یک ماده ۳۴ تهیه می شود همان صورت وضعیت موقت ماقبل قطعی خواهد شدو یکی از بهترین کاربردهای آن آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار است که در صورت رعایت تبصره مذکور نیازی نیست که تا پایان رسیدگی به صورت وضعیت قطعی نزد کارفرما بماند و می تواند با ارائه صورت وضعیت ماقبل قطعی و داشتن شرایط لازم ، ضمانتنامه انجام تعهداتش را سریعا آزاد کند.


دستور کار و صورت جلسه:

 • * دستور کار:
  • دستور کار، عبارتست از ابلاغی برای شروع اجرایی یا ابلاغ کار جدیدی از طرف مهندسان مشاور یا کارفرما. معمولاً دستور کار در دو تا چهار نسخه، تهیه و تنظیم و به امضاء پیمانکار، مهندسان مشاور و کارفرما می رسد. در دستور کار، باید موضوع دستور کار، شماره و تاریخ مشخص شود.
 • * صورت جلسه:
  • صورت جلسه عبارتست از تأییدیه صحت و مقدار کارهای اجرا شده طبق دستور کار ابلاغی یا طبق نقشه ها و مشخصات، معمولاً باید کلیه عملیات خاکی، از نظر جنس و مقدار، صورت جلسه شود. صورت جلسه که موضوع، شماره و تاریخ آن دقیقاً مشخص شده است در دو تا چهار نسخه تهیه و تنظیم و به تأیید مهندسان مشاور، پیمانکار و کارفرما می رسد.
 • * شرایط عمومی پیمان:
  • دفترچه شرایط عمومی پیمان شامل، مجموعه قوانینی است که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و منضم به اسناد پیمان است. در این قوانین، تعاریف اولیه اصطلاحات عمرانی، تأییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، امور مالی، حوادث قهری، فسخ، ختم و غیره پیمان ها را به طور کلی مشخص و در کلیه طرح های عمرانی و ملی، حاکم بر قرارداد هاست.
 • * شرایط خصوصی پیمان:
  • در هر پیمان، علاوه بر شرایط عمومی پیمان، دفترچه ای به نام شرایط خصوصی پیمان تهیه می شود که برای هر پیمان مختص به همان پیمان بوده و در آن شرایط خاص از جمله چگونگی اجرای کار، شکل پرداخت ، مبلغ تعلیق، پیش پرداخت و غیره مشخص می شود. معمولاً این شرایط با توافق طرفین قرارداد تهیه و تنظیم می شود.

به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان گفت بهترین راه برای موفقیت و حفظ حقوق طرفین در قراردادهای پیمانکاری، این است که در عقد و تنظیم قراردادها تمامی جوانب و زوایای طرح پیمانکاری را بسنجیم، و برای اختلافات احتمالی راه هایی را تعیین و قراردادهای پیمانکاری را به صورت درست و کامل تنظیم نمائیم.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- جزوه اصول و مبانی اولیه تهیه صورت وضعیت پیمانکاران- ۹۴ صفحه- مهدی جوهری

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

 

جزوه اصول و مبانی اولیه تهیه صورت وضعیت پیمانکاران که به آموزش صورت وضعیت نویسی ، محاسبه ضرایب بالاسری ، تعدیل ، کسورات و غیره در ۹۴ صفحه توسط جناب آقای مهندس مهدی جوهری تهیه شده است . فهرست مطالب جزوه اصول و مبانی اولیه تهیه صورت وضعیت پیمانکاران :

 • فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
 • فصل دوم : انواع روش های عقد قرارداد
 • فصل سوم : فهرست بها و آشنایی با آن
 • فصل چهارم : ضرایب مورد استفاده در قراردادها
 • فصل پنجم : صورت وضعیت کارکرد و روش تهیه آن
 • فصل ششم : کسورات قانونی قرارداد ها
 • فصل هفتم : تعدیل
 • فصل هشتم : معرفی نرم افزار تکسا ۰۰۱

۲- نمونه فرم صورت وضعیت شرکت پالایش نفت آبادان


۳- دانلود رایگان نرم افزار صورت وضعیت عمرانی محک بر اساس فهرست بها ۹۶


تبلیغات شما اینجا درج می شود

نرم افزار صورت وضعیت محک چندی است بصورت رایگان به نفع موسسه محک منتشر میشود و با توجه به کامل بودن این برنامه با  استقبال فراوانی هم روبرو شده است . اکنون به همت تهیه کننده آن ، آقای مهندس نادر حائری این برنامه مطابق با فهرست بها ابنیه ۹۶ ویرایش و در در دسترس عموم قرار گرفت:

۴- دانلود جزوه آموزشی متره، برآورد و آنالیز بها- ۱۲۲ صقحه- علیرضا سعادتمند


۵- دانلود جزوه آموزشی برآورد پروژه ها- ۲۲ صفحه-PDF- سیروس یحیی پور

شرکت های پروژه محور برای بقا و رشد به پروژه وابسته هستند و برای این که پروژه ای داشته باشند، باید با قیمت مناسب در مناقصه برنده شوند. برای نهایی شدن قیمت مناقصه تصمیم های زیادی باید گرفته شود. تصمیم گیری در باره روش برآورد، حاشیه سود مناسب یا ضریب با سری، مصداقی از تصمیم ها است. یکی از این تصمیم ها، انتخاب روش برآورد است. روشهای برآورد در هر شرکتی بسته به، تجربه، تعداد، نوع، حجم و قیمت مناقصات، مسئولین سازمان برآورد، اعضای تیم برآورد و … متفاوت هستند و شرکت ها باید با توجه به عوامل پیش گفته، روش یا روش های برآورد مناسب را انتخاب کنند. هدف اصلی، برآوردی منطقی، نسبتاً دقیق و قابل اتکا است تا شرکت پس از پذیرفتن پروژه برای اجرای آن مشک ت جدی نداشته باشد. در شرایط کنونی که از تعداد مناقصه ها کاسته شده و میزان شرکت کنندگان در مناقصه ها بطرز عجیبی افزایش یافته، دست یابی به قیمتی که هم قابلیت رقابت و هم قابلیت اجرا داشته باشد به مراتب سخت تر شده است. شرکت های پیمانکاری از یک طرف باید کیفیت تیم برآورد را افزایش دهند و از طرف دیگر ساختار سازمانی خود را بگونه ای تعریف کنند که اجرای کار با حداقل هزینه با سری ممکن شود. البته در برخی مناقصات، پیمانکاران با فرصت طلبی۱ در مناقصه شرکت می کنند. در این حالت، هدف برنده شدن در مناقصه است و دقت تحت الشعاع آن قرار می گیرد. این موضوع با همه اهمیتی که دارد، در نوشته حاضر بررسی نمی شود. امیدوارم فرصتی فراهم شود تا در مقاله ای دیگر به این موضوع با تفصیل بپردازم.


۶- دانلود کتاب اصول متره و برآورد دانشگاهی-۱۱۲ صفحه- PDF- سیاوش اکبری

۷- دانلود جزوه خلاصه نحوه تدوین صورت وضعیت- ۱۱ صفحه- PDF

۸- دانلود جزوه درس متره و برآورد- محسن دریس زاده- ۳۸ صفحه- PDF

سرفصل مطالب:

 • ۱. معرفی متره وبرآورد
 • ۲. آشنایی بادفترچه های فهرست بها و نحوه استفاده از آنها
 • ۳. آشنایی باروابط بین کارفرما،مهندسین مشاور و پیمانکار و وظایف هر کدام
 • ۴. آشنایی با انواع پیمانها،برگزاری مناقصات وشرایط پیمان
 • ۵. آشنایی باروشهای مختلف برآورد اقلام مختلف کارهای ساختمانی
 • ۶. آشنایی با صورت وضعیت نویسی، صورت مجلسها و دستورکارها
 • ۷. آشنایی با تهیه و تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی
 • ۸. روابط مالی بین کارفرما و پیمانکار
 • ۹. تعدیل

۹- دانلود کتابچه گزارشی از برآورد هزینه مورد نیاز برای نصب و راه اندازی انواع نیروگاه ها

Updated Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating Plants


۱۰- دانلود کتاب اجرای پایپینگ در پروژه های صنعتی

فصل اول- کلیات پروژه های اجرایی در تاسیسات صنعتی
۱- مقدمه
۲- سیستمهای مدیریتی پروژه های اجرایی
۳- انواع قراردادهای اجرایی
۴- مناقصه و برآورد قیمت
۵- مراحل اجرای پروژه
۶- چارت سازمانی اجرا
۷- معرفی واحدهای مختلف صنعتی در اجرا
۸- مراسلات سازمانی و فنی بین سیستمها
۹- صورت وضعیت


۱۱-  دانلود جزوه روش محاسبه و برآورد هزینه های جوشکاری با الکترود دستی در ساخت سازه های فلزی


۱۲- دانلود جزوه روش برآورد قیمت پروژه در دیسیپلین سیویل- ۳۷ صفحه- PDF


۱۳- دانلود مقاله برآورد نرخ حفاری در میدان نفتی اهواز- ۵ صفحه- PDF


۱۵- دانلود آموزش جامع ساختار قراردادهای نفتی


۱۶- هندبوک قراردادهای بین المللی ساخت و نصب

۱۷- کتب انگلیسی مدیریت پروژه و قراردادها در صنایع نفت و گاز

۱۸- کتب انگلیسی برنامه ریزی و کنترل پروژه


۱۹- دانلود جزوه و کتاب فارسی مفاهیم مدیریت پروژه های نفت و گاز


۲۰- دانلود آموزش جامع کنترل پروژه و DCC


۲۱- چگونه می توان مدت زمان انجام یک پروژه نفت و گاز را تخمین زد؟

نویسنده: هروه بارون

مترجم: جمشید ابراهیم خانی

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است