0

بازرسی و کنترل کیفیت

بازرسی کالا در صنایع نفت و گاز (بازرسی قبل از حمل، حین ساخت، اجرا و بهره برداری)

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۹ ب.ظ


تبلیغات شما اینجا درج می شود

@OilAndGas

امروزه با توجه به رشد صنعت در زمينه هاي مختلف و نياز به تامين كالا جهت ساخت و نصب و همچنين جايگزين نمودن قطعات فرسوده، بازرسي كالا از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. صنايع نفت و گاز پتروشيمي نيز از اين قضيه مستثني نبوده و بنابراين بازرسي كالا بر اساس استانداردهاي جهاني ضروري به نظر مي رسد.

از مواردي كه حائز اهميت مي باشد آگاهي و اشراف بازرسي كالا به استانداردهاي ساخت و متريال ، اشراف به مستندات ارائه شده از طرف سازنده و توانايي تشكيل يك چهار چوب حقيقي براي انجام بازرسي مي باشد. كه اين چهار چوب مي بايست در محدوده سلسله مراتب و روابط اداري و فني خريداري و متقاضي كالا مي باشد.


بازرسي قطعات و تجهيزات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

با توجه به تنوع كالا و مواد و همچنين تفاوت در مراحل ساخت و نوع استانداردهاي بكار گرفته شده و اعم از اينكه كالا بطور مستمر بر روي خط توليد باشد و يا برحسب سفارش توليد شود،بازرسي در سطوح چهارگانه زير انجام مي گردد:

۱- بازرسي سطح يك (بازرسي حين ساخت در هر زمان)


تبلیغات شما اینجا درج می شود

@OilAndGas

نوع و زمان بندي بازرسي پس ازبرگزاري جلسه PreInspection

Meeting تعيين شده و بازرسين مطابق جدول زمانبندي از ابتدا تا انتهاي ساخت در محل ساخت كالا حاضرشده و بر روند ساخت و انجام آزمايش ها با مشاهده فيزيكي و بررسي مدارك، نظارت مي نمايند. تأمين كليه لوازم مورد نياز آزمايش ها و انجام آنها بر عهده سازنده بوده و بازرس فقط بر روند انجام آن نظارت مي نمايد. در صورت نياز آزمايش هاي خاص توسطĤزمايشگاه هاي مستقل و به هزينه سازنده صورت گرفته و گواهي آزمايشگاه نيز جزو مدارك بازرسي خواهد بود.

در بازرسي سطح يك موارد زير مي بايست صورت پذيرد:

 • ۱- بررسي، اظهار نظر و تأييد طرح كيفيت Quality Plan
 • ۲-بازرسي كنترل كيفيت مواد، كالا و تجهيزات از نظر سلامت، متريال و تطابق با مشخصات فني
 • ۳-بررسيوتأييدصلاحيتجوشكاري )WPS(ودستورالعملآزمايشهايكنترلكيفيت
 • ۴-كنترل و تأييد صلاحيت جوشكاران، اپراتورهاي جوشكاري و نتايج آزمايش كنترل كيفيت مورد استفاده مطابق استاندارد ساخت تجهيزات مربوطه
 • ۵- بازرسي و كنترل خط توليد و سخت افزار سازنده و اطمينان از وجود وسايل آزمايش مورد نظر
 • ۶- بازرسي و تأييد گواهينامه مواد اوليه، الكترودها و مواد مصرفي جوشكاري، كدگذاري و علامتگذاري براساس نقشه ها
 • ۷-نظارت بر نحوه انجام آزمايش هاي مخرب و غيرمخرب از طريق كنترل مدارك يا حضور در حين اجراي آزمايش ها و اطمينان از صلاحيت افراد انجام دهنده آزمايش
 • ۸- بازرسي ويا حضور در كلية آزمايش هاي مورد نظر در مدارك خريد شامل آزمايش هاي مكانيكي ويا آزمايش هاي نمونه براي وسايل الكتريكي
 • ۹- شركت در جلسات هماهنگي با نمايندگان كارفرما و پيمانكاران و ارائه اطلاعات مربوطه به بازرسي
 • ۱۰- بازرسي از عمليات سندبلاست و رنگ آميزي مطابق با مشخصات فني پروژه
 • ۱۱- تهيه و تدوين گزارش هاي دوره اي بازرسي فني )هفتگي و ماهيانه( و ارائه به كارفرما
 • ۱۲-بازرسي نهايي ظاهري و ابعادي و مطابقت با سفارش خريد
 • ۱۳-بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد
 • ۱۴-بازرسي بسته بندي و علامت گذاري
 • ۱۵- صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)

۲-بازرسي سطح دو (بازرسي در زمان هاي مشخص)

بازرسي فقط در زمان هاي خاص از قبل تعيين شده انجام مي گردد و بازرسي نهايي و انجام آزمايش هاي كارآيي قبل از ارسال كالا در محل ساخت صورت مي گيرد. در بازرسي سطح دو موارد زير مي بايست صورت پذيرد:

 • ۱- بررسي گواهينامه هاي كيفيت و جنس مواد و تطبيق آن با مشخصات فني پروژه
 • ۲- بررسي و تأييد صلاحيت جوشكاري )WPS(و دستورالعمل آزمايش هاي كنترل كيفيت
 • ۳- بررسي مدارك تأييد صلاحيت جوشكاران، اپراتورهاي جوشكاري و نتايج حاصل از آزمايش هاي كنترل كيفيت
 • ۴- نظارت و بازرسي سيستم كنترلكيفي سازنده
 • ۵- بازرسي و نظارت بر ابعاد و سطوح پرداخت شده
 • ۶-بازرسي و نظارت بر آزمايش هاي خاص در حين توليد
 • ۷- بازرسي و حضور در آزمايش هاي نهايي فشار و كارآيي
 • ۸- بازرسي نهايي اجزاء و قطعات منفصله
 • ۹- بازرسي از عمليات سندبلاست و رنگ آميزي در صورت نياز مطابق با مشخصات فني پروژه
 • ۱۰- بازرسي نهايي ظاهري ابعاد و مطابقت با سفارش خريد
 • ۱۱- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد كالا
 • ۱۲- بازرسي بسته بندي و علامت گذاري و صدور مجوز حمل كالا )Release Note(

۳- بازرسي سطح سه (بازرسي نهايي و انجام آزمايش)

بازرسي بر روي كالاي ساخته شده صورت مي گيرد و شامل آزمايش هاي كارآيي نهايي كالا مي باشد .در اين سطح از بازرسي، بازرسي بر روي يك يا چند نمونه از كالاكه به صورت تصادفي انتخاب شده است انجام مي گردد. در بازرسي سطح سه موارد زير مي بايست صورت پذيرد:

 • ۱- مرور گواهي كنترل كيفي و گزارش هاي كنترل كيفيت سازنده
 • ۲- مرور گواهي هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد
 • ۳-بازرسي حضوري بر روي آزمايش هاي نهايي كارآيي و عملكردي
 • ۴- بازرسي اجزاء و قطعات منفصله
 • ۵- بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد
 • ۶- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد
 • ۷-بازرسي بسته بندي و علامت گذاري
 • ۸- صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا )Release Note(

۴- بازرسي سطح چهار (بازرسي و كنترل نهايي كالا)

بازرسي شامل مرور مدارك كنترل كيفي و گزارش آزمايش هاي انجام شده از طرف سازنـده ويا سايـر مؤسسات معتبر مي باشد.

در بازرسي سطح چهار موارد زير مي بايست صورت پذيرد:

 • ۱- مرور بر گواهي هاي كنترل كيفي و گزارش هاي كنترل كيفيت سازنده شامل گواهينامه كاليبراسيون، PQR ،WPS
 • ۲- مرور گواهي هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد
 • ۳- مرور گزارش نتايج آزمايش هاي نهايي كارآيي و عملكرد
 • ۴-بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد
 • ۵- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد
 • ۶- كنترل كميت كالا در تطابق با سفارش كارفرما
 • ۷- بازرسي بسته بندي و علامت گذاري
 • ۸- تهيه گزارش بازرسي و ارائه به كارفرما
 • ۹-صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)

انواع مختلف مدارك بازرسي بمنظور تحويل كالا- ISO 10474 يا ISIRI 6650

استاندارد ISO 10474 ویرایش سال ۱۹۹۱ با عنوان steel and steel products-Inspection Documents ، انواع مختلف مدارک بازرسی که بمنظور تحویل کالا ( فولاد و تولیدات فولادی) بر حسب خواسته ها و الزامات مندرج در سفارش خرید صادر می شود را شرح می دهد. استاندارد ملی ایران بشماره ۶۶۵۰ بر اساس این استاندارد تنظیم شده است.
البته در صورتی که در قرارداد و یا سفارش خرید توافق شده باشد می توان برای سایر کالاهای غیر فولادی نیز از این استاندارد استفاده نمود.

منظور از مدارک بازرسی، گواهینامه یا گزارش بازرس مستقل تعیین شده توسط مراجع رسمی، تولید کننده، فروشنده یا خریدار می باشد.
در این استاندارد دو نوع بازرسی و آزمون بصورت ویژه و غیر ویژه بشرح زیر تعریف گردیده است:

بازرسی و آزمون ویژه (Specific inspection and testing):

بازرسی و آزمون قبل از تحویل کالا بمنظور تطابق با الزامات سفارش خرید بر روی محصول (یا واحد آزمونی) که محصول بخشی از آن است.

بازرسی و آزمون غیر ویژه (Non-specific inspection & Testing):

بازرسی و آزمون که توسط تولید کننده، بر اساس روش های اجرایی تولید کننده، بر روی محصول (که ممکن است کالای تحویل شده نباشد) بمنظور تطابق با الزامات سفارش خرید انجام می گیرد.

بطور مثال در کارخانه ای، محصولاتی بشماره سریال A128 الی A190 تولید و جهت فروش در انبار نگهداری گردیده است. درخواست خرید ۵۰ عدد از کالای مذکور توسط خریداری صادر گردیده بطوری که بازرسی و آزمون ویژه در آن درخواست موردنظر می باشد. در اینصورت کالایی که جهت آزمون انتخاب می گردد بایستی از بین ۵۰ کالای تحویلی مورد بازرسی و آزمون قرار گیرد. یعنی اگر در پکینگ لیست (فهرست بسته بندی) صادر شده توسط فروشنده کالاهای سریال A130 الی A180 جهت تحویل به خریدار درج گردیده است، مدارک مربوط به آزمون و بازرسی بایستی شامل همین شماره سریالهای مذکور باشد و بطور نمونه، مدارک مربوط به کالای A185 مورد قبول نمی باشد.

انواع مدارک بازرسی که بر اساس این دو نوع بازرسی و آزمون صادر می گردند شامل مدارک بازرسی نوع ۲ و نوع ۳ با دسته بندی هایی بشرح زیر می باشد.
مدارک بازرسی نوع ۲: این نوع مدارک پس از بازرسی و آزمون که توسط کارکنان مجاز تولید کننده (که ممکن است عضو بخش تولید باشند) انجام می شود، توسط تولید کننده صادر می گردد. این مدارک شامل سه دسته مدارک نوع ۱-۲، ۲-۲ و ۳-۲ می باشد.

مدارک بازرسی نوع ۳: این نوع مدارک پس از بازرسی و آزمون انجام شده توسط کارکنان مجاز (مستقل از بخش تولید) بر اساس بازرسی و آزمون ویژه صادر می گردد. این نوع مدارک شامل ۴ دسته مدارک نوع
۳.۱ A
۳.۱ B
۳.۱ C
۳.۲ می باشد.

مدرک بازرسی نوع ۱-۲ (گواهینامه انطباق): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون غیر ویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. به این نوع مدرک گواهینامه انطباق و یا Certificate of Compliance یا COC نیز اطلاق می شود. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی نمی گردد.

مدرک بازرسی نوع ۲-۲ (گزارش آزمون): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون غیرویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی غیرویژه می گردد. در واقع نتایج آزمون شامل گواهی انطباق کالا با سفارش در مدرکی بنام گزارش آزمون یا Test Report صادر می گردد.

مدرک بازرسی نوع ۳-۲ (گزارش آزمون ویژه): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون ویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی ویژه می گردد.

مدارک بازرسی نوع ۳ را گواهینامه بازرسی (Inspection Certificate) می نامند.

گواهینامه بازرسی مدرکی است که بر اساس بازرسی و آزمون و مطابق مشخصات فنی مندرج در سفارش و یا طبق مقررات رسمی و قواعد مرتبط صادر می شود. آزمون ها بر روی کالای عرضه شده یا واحد بازرسی (که کالای تحویلی بخشی از آن است) صورت می گیرد.

گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.A :
گواهینامه ای است که توسط بازرس بر اساس مقررات رسمی تعیین شده صادر گردیده و اعتبار می یابد.
گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.B :
گواهینامه ای است که توسط یک بخش مستقل از تولید صادر و بوسیله یکی از کارکنان مجاز مستقل از بخش تولید اعتبار می یابد.
گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.C :
گواهینامه ای است که بر طبق مشخصات فنی در سفارش توسط نماینده مجاز خریدار صادر شده و اعتبار می یابد.
گزارش بازرسی نوع ۲-۳ : هنگامی که گواهینامه بازرسی در پی یک توافق خاص توسط نماینده مجاز تولید کننده و خریدار اعتبار می یابد به عنوان گزارش بازرسی یا Inspection Report نوع۲-۳ شناخته می شود.
معتبر کردن مدارک بازرسی توسط افراد مجاز بصورت امضاء یا علامتگذاری صورت می گیرد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- مروری بر بازرسی فنی- مهندس یحیی پور و محمدپور-۷۲ صفحه-PDF

فهرست

 • بازرسي كالا
 • بازرسي حين ساخت
 • بازرسي حين بهره برداري

۲- بازرسی فنی کالا- مهندس اکبری-۵۷ صفحه-PDF

فهرست

 • PIPE INSPECTION
 • VALVE INSPECTION
 • FITTING AND FLANG ISPECTION
 • NUTE AND BOLT INSPECTION
 • RTJ GASKET INSPECTION
 • SPWD GASKET INSPECTION
 • WIR E ROPE INSPECTION
 • ELECTRODE INSPECTION
 • Crane and Elevator Inspection

۳- بازرسي بر مبناي ريسك (RBI)- مهندس یحیی پور


۴- بازرسی کالا قبل از حمل

بازرسی قبل از حمل (PSI – Pre Shipment Inspection) می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:

 • تصدیق قیمت کالا (Price Verification)
 • بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه کالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
 • بررسی و ممیزی

ارایه خدمات ویژه درصورت لزوم بر اساس توافق سازمان بازرسی کننده با مشتری از جمله :

 • تضمین های کمی و کیفی در شرایط خاص
 • کالیبراسیون و اندازه گیری
 • تأمین کارشناسان واجد صلاحیت و دیگر کارکنان مورد نیاز
 • نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره ، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار
 • خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی

موارد مورد نیاز در گزارش و یا گواهیناهه بازرسی (موارد اجباری با علامت * نشان داده شده اند)

 • عنوان مدرک *
 • شماره شناسایی و تاریخ مدرک *
 • نام صادر کننده مدرک *
 • نام خریدار و فروشنده
 • حدود یا دامنه بازرسی سفارش داده شده *
 • موضوع (های) بازرسی و در صورت امکان اجزای موضوع بازرسی *
 • شماره شناسایی و اصلاحیه های صادره در مدارک خرید *
 • شرح روش بازرسی *
 • در صورت مرتبط بودن، ویژگی های تجهیزات مورد استفاده
 • روش نمونه برداری و زمان و محل نمونه برداری
 • چنانچه بخشی از عملیات بازرسی توسط پیمانکار انجام شده باشد، نتایج باید به وضوح قابل شناسایی باشد.
 • زمان و محل انجام بازرسی*
 • در صورت اقتضا، شرایط محیطی در هنگام بازرسی
 • نتایج بازرسی شامل تأیید انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالی یا سایر عدم انطباق های یافته شده (نتایج ممکن است به همراه جداول، نمودارها، نقشه ها و/یا عکس باشد) *
 • اظهار اینکه نتایج بازرسی منحصراً مرتبط با سفارش داده شده یا موضوع بازرسی می باشد
 • بیان تعداد نسخ گزارش بازرسی و دریافت کنندگان آن
 • علامت و مهر سازمان بازرسی کننده*
 • نام، سمت و امضای اشخاص مسئول بازرسی(اشخاص مجاز صادر کننده گواهینامه بازرسی)*

دانلود آئین کار (Code of Practice) بازرسی پیش از حمل منتشره توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ISIRI 8509 -1384

مطالعه این مدرک برای بازرسان کالا که عموما دامنه کاری آنها محدود به بازرسی پیش از حمل می شود مفید است.

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

 • ذوقی ، محمد صالح – ۱۳۷۷ : چاپ سوم – مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP-500  – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • دستباز ، هادی – ذوقی ، محمد صالح – شهبازی ، شهباز – محبی ، محسن – ۱۳۷۹ : چاپ اول – شیوه های عملی صادرات و واردات – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • Code of Practice :IFIA Sixth Edition :2002/05/01
 • Terms and Conditions of Business :IFIA :1999
 • Preshipment Inspection Agreement :GATT:1994

۵- آشنایی با مدرک مهندسی بازرسی و تست ITP یا Inspection Test Plan

۶- کتاب راهنمای کد بازرسی پایپینگ- A Quick Guide to API 570 Certified Pipework Inspector Syllabus

۷- تست و بازرسی شیرآلات صنعتی

۸- آموزش پیچ و مهره و بازرسی آنها

۹- آموزش جامع مبانی، انواع و تکنولوژی های جوشکاری، عیوب، بازرسی و تستهای غیر مخرب (NDT)

۱۰- رنگ و پوششهای صنعتی، عیوب، بازرسی و سندبلاست

۱۱- راهنمای بازرسی خطوط پایپینگ و پایپلاین

۱۲- جوشکاری و بازرسی جوش خطوط لوله

۱۳- مجموعه جامع آموزشی طراحی، مهندسی، جوشکاری و بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار


۱۴– دانلود سایر آموزشهای بازرسی و کنترل کیفیت


تبلیغات شما اینجا درج می شود

مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه نمایید:


راهنمای دانلود یا خرید از وبسایت ایران پایپینگ:

 • آموزشهای رایگان: در هر نوشته وبسایت، فایلها به صورت شماره بندی شده ارائه شده است. کافی ست روی عنوان هر شماره کلیک نمایید تا دانلود مستقیم آن شروع گردد.
 • آموزشهای غیررایگان: دارای یک دکمه خرید هستند. روی آن کلیک کنید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما افزوده شود. میتوانید محصولات دیگر را نیز به سبد خرید خود بیفزایید.
 • پس از افزودن هر محصول به سبد خرید، دکمه خرید به دکمه پرداخت عوض می شود. روی دکمه پرداخت کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.
 • در صفحه سبد خرید، نام و نام خانوادگی و آدرس صحیح ایمیل و در صورت تمایل شماره تلگرام خود را وارد نمایید.
 • پس از پرداخت، و برای تکمیل فرایند خرید، گزینه تکمیل فرایند خرید را کلیک کنید. توجه نمایید که پنجره آخر را نبندید تا به طور اتوماتیک به صفحه رسید منتقل شوید که نام و لینک دانلود فایلهای خریداری شده در آن موجود است. این صفحه را از دست ندهید.
 • یک نسخه از رسید و لینکهای دانلود برای آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه مشکل، آن را با ایمیل info@IranPiping.ir و یا اکانت OilAndGasAdm@ در تلگرام در میان بگذارید.

@OilAndGas

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: