0

اصول، متریال و طراحی پایپینگ / بازرسی و کنترل کیفیت / خطوط لوله انتقال (پایپلاین) / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

بازرسی کالا در صنایع نفت و گاز (بازرسی قبل از حمل، حین ساخت، اجرا و بهره برداری، بازرسی خوردگی و جوش و پوشش)

بهمن ۲۸, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۹ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

امروزه با توجه به رشد صنعت در زمینه های مختلف و نیاز به تامین کالا جهت ساخت و نصب و همچنین جایگزین نمودن قطعات فرسوده، بازرسی کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. صنایع نفت و گاز پتروشیمی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و بنابراین بازرسی کالا بر اساس استانداردهای جهانی ضروری به نظر می رسد.

از مواردی که حائز اهمیت می باشد آگاهی و اشراف بازرسی کالا به استانداردهای ساخت و متریال ، اشراف به مستندات ارائه شده از طرف سازنده و توانایی تشکیل یک چهار چوب حقیقی برای انجام بازرسی می باشد. که این چهار چوب می بایست در محدوده سلسله مراتب و روابط اداری و فنی خریداری و متقاضی کالا می باشد.

 • دانلود فایلهای آموزشی در انتهای متن

بازرسی قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به تنوع کالا و مواد و همچنین تفاوت در مراحل ساخت و نوع استانداردهای بکار گرفته شده و اعم از اینکه کالا بطور مستمر بر روی خط تولید باشد و یا برحسب سفارش تولید شود،بازرسی در سطوح چهارگانه زیر انجام می گردد:

۱- بازرسی سطح یک (بازرسی حین ساخت در هر زمان)

نوع و زمان بندی بازرسی پس ازبرگزاری جلسه PreInspection

Meeting تعیین شده و بازرسین مطابق جدول زمانبندی از ابتدا تا انتهای ساخت در محل ساخت کالا حاضرشده و بر روند ساخت و انجام آزمایش ها با مشاهده فیزیکی و بررسی مدارک، نظارت می نمایند. تأمین کلیه لوازم مورد نیاز آزمایش ها و انجام آنها بر عهده سازنده بوده و بازرس فقط بر روند انجام آن نظارت می نماید. در صورت نیاز آزمایش های خاص توسطĤزمایشگاه های مستقل و به هزینه سازنده صورت گرفته و گواهی آزمایشگاه نیز جزو مدارک بازرسی خواهد بود.

در بازرسی سطح یک موارد زیر می بایست صورت پذیرد:

 • ۱- بررسی، اظهار نظر و تأیید طرح کیفیت Quality Plan
 • ۲-بازرسی کنترل کیفیت مواد، کالا و تجهیزات از نظر سلامت، متریال و تطابق با مشخصات فنی
 • ۳-بررسیوتأییدصلاحیتجوشکاری )WPS(ودستورالعملآزمایشهایکنترلکیفیت
 • ۴-کنترل و تأیید صلاحیت جوشکاران، اپراتورهای جوشکاری و نتایج آزمایش کنترل کیفیت مورد استفاده مطابق استاندارد ساخت تجهیزات مربوطه
 • ۵- بازرسی و کنترل خط تولید و سخت افزار سازنده و اطمینان از وجود وسایل آزمایش مورد نظر
 • ۶- بازرسی و تأیید گواهینامه مواد اولیه، الکترودها و مواد مصرفی جوشکاری، کدگذاری و علامتگذاری براساس نقشه ها
 • ۷-نظارت بر نحوه انجام آزمایش های مخرب و غیرمخرب از طریق کنترل مدارک یا حضور در حین اجرای آزمایش ها و اطمینان از صلاحیت افراد انجام دهنده آزمایش
 • ۸- بازرسی ویا حضور در کلیه آزمایش های مورد نظر در مدارک خرید شامل آزمایش های مکانیکی ویا آزمایش های نمونه برای وسایل الکتریکی
 • ۹- شرکت در جلسات هماهنگی با نمایندگان کارفرما و پیمانکاران و ارائه اطلاعات مربوطه به بازرسی
 • ۱۰- بازرسی از عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی مطابق با مشخصات فنی پروژه
 • ۱۱- تهیه و تدوین گزارش های دوره ای بازرسی فنی )هفتگی و ماهیانه( و ارائه به کارفرما
 • ۱۲-بازرسی نهایی ظاهری و ابعادی و مطابقت با سفارش خرید
 • ۱۳-بازرسی نهایی اطلاعات فنی کالا و مطابقت با سفارش خرید
 • ۱۴-بازرسی بسته بندی و علامت گذاری
 • ۱۵- صدور گواهینامه تأیید و مجوز حمل کالا (Release Note)

۲- بازرسی سطح دو (بازرسی در زمان های مشخص)

بازرسی فقط در زمان های خاص از قبل تعیین شده انجام می گردد و بازرسی نهایی و انجام آزمایش های کارآیی قبل از ارسال کالا در محل ساخت صورت می گیرد. در بازرسی سطح دو موارد زیر می بایست صورت پذیرد:

 • ۱- بررسی گواهینامه های کیفیت و جنس مواد و تطبیق آن با مشخصات فنی پروژه
 • ۲- بررسی و تأیید صلاحیت جوشکاری )WPS(و دستورالعمل آزمایش های کنترل کیفیت
 • ۳- بررسی مدارک تأیید صلاحیت جوشکاران، اپراتورهای جوشکاری و نتایج حاصل از آزمایش های کنترل کیفیت
 • ۴- نظارت و بازرسی سیستم کنترلکیفی سازنده
 • ۵- بازرسی و نظارت بر ابعاد و سطوح پرداخت شده
 • ۶-بازرسی و نظارت بر آزمایش های خاص در حین تولید
 • ۷- بازرسی و حضور در آزمایش های نهایی فشار و کارآیی
 • ۸- بازرسی نهایی اجزاء و قطعات منفصله
 • ۹- بازرسی از عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی در صورت نیاز مطابق با مشخصات فنی پروژه
 • ۱۰- بازرسی نهایی ظاهری ابعاد و مطابقت با سفارش خرید
 • ۱۱- بازرسی نهایی اطلاعات فنی کالا و مطابقت با سفارش خرید کالا
 • ۱۲- بازرسی بسته بندی و علامت گذاری و صدور مجوز حمل کالا )Release Note(

۳- بازرسی سطح سه (بازرسی نهایی و انجام آزمایش)

بازرسی بر روی کالای ساخته شده صورت می گیرد و شامل آزمایش های کارآیی نهایی کالا می باشد .در این سطح از بازرسی، بازرسی بر روی یک یا چند نمونه از کالاکه به صورت تصادفی انتخاب شده است انجام می گردد. در بازرسی سطح سه موارد زیر می بایست صورت پذیرد:

 • ۱- مرور گواهی کنترل کیفی و گزارش های کنترل کیفیت سازنده
 • ۲- مرور گواهی های صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأیید
 • ۳-بازرسی حضوری بر روی آزمایش های نهایی کارآیی و عملکردی
 • ۴- بازرسی اجزاء و قطعات منفصله
 • ۵- بازرسی ظاهری ابعادی، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خرید
 • ۶- بازرسی نهایی اطلاعات فنی کالا و مطابقت با سفارش خرید
 • ۷-بازرسی بسته بندی و علامت گذاری
 • ۸- صدور گواهینامه تأیید و مجوز حمل کالا )Release Note(

۴- بازرسی سطح چهار (بازرسی و کنترل نهایی کالا)

بازرسی شامل مرور مدارک کنترل کیفی و گزارش آزمایش های انجام شده از طرف سازنـده ویا سایـر مؤسسات معتبر می باشد.

در بازرسی سطح چهار موارد زیر می بایست صورت پذیرد:

 • ۱- مرور بر گواهی های کنترل کیفی و گزارش های کنترل کیفیت سازنده شامل گواهینامه کالیبراسیون، PQR ،WPS
 • ۲- مرور گواهی های صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأیید
 • ۳- مرور گزارش نتایج آزمایش های نهایی کارآیی و عملکرد
 • ۴-بازرسی ظاهری ابعادی، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خرید
 • ۵- بازرسی نهایی اطلاعات فنی کالا و مطابقت با سفارش خرید
 • ۶- کنترل کمیت کالا در تطابق با سفارش کارفرما
 • ۷- بازرسی بسته بندی و علامت گذاری
 • ۸- تهیه گزارش بازرسی و ارائه به کارفرما
 • ۹-صدور گواهینامه تأیید و مجوز حمل کالا (Release Note)

انواع مختلف مدارک بازرسی بمنظور تحویل کالا- ISO 10474 یا ISIRI 6650

استاندارد ISO 10474 ویرایش سال ۱۹۹۱ با عنوان steel and steel products-Inspection Documents ، انواع مختلف مدارک بازرسی که بمنظور تحویل کالا ( فولاد و تولیدات فولادی) بر حسب خواسته ها و الزامات مندرج در سفارش خرید صادر می شود را شرح می دهد. استاندارد ملی ایران بشماره ۶۶۵۰ بر اساس این استاندارد تنظیم شده است.
البته در صورتی که در قرارداد و یا سفارش خرید توافق شده باشد می توان برای سایر کالاهای غیر فولادی نیز از این استاندارد استفاده نمود.

منظور از مدارک بازرسی، گواهینامه یا گزارش بازرس مستقل تعیین شده توسط مراجع رسمی، تولید کننده، فروشنده یا خریدار می باشد.
در این استاندارد دو نوع بازرسی و آزمون بصورت ویژه و غیر ویژه بشرح زیر تعریف گردیده است:

بازرسی و آزمون ویژه (Specific inspection and testing):

بازرسی و آزمون قبل از تحویل کالا بمنظور تطابق با الزامات سفارش خرید بر روی محصول (یا واحد آزمونی) که محصول بخشی از آن است.

بازرسی و آزمون غیر ویژه (Non-specific inspection & Testing):

بازرسی و آزمون که توسط تولید کننده، بر اساس روش های اجرایی تولید کننده، بر روی محصول (که ممکن است کالای تحویل شده نباشد) بمنظور تطابق با الزامات سفارش خرید انجام می گیرد.

بطور مثال در کارخانه ای، محصولاتی بشماره سریال A128 الی A190 تولید و جهت فروش در انبار نگهداری گردیده است. درخواست خرید ۵۰ عدد از کالای مذکور توسط خریداری صادر گردیده بطوری که بازرسی و آزمون ویژه در آن درخواست موردنظر می باشد. در اینصورت کالایی که جهت آزمون انتخاب می گردد بایستی از بین ۵۰ کالای تحویلی مورد بازرسی و آزمون قرار گیرد. یعنی اگر در پکینگ لیست (فهرست بسته بندی) صادر شده توسط فروشنده کالاهای سریال A130 الی A180 جهت تحویل به خریدار درج گردیده است، مدارک مربوط به آزمون و بازرسی بایستی شامل همین شماره سریالهای مذکور باشد و بطور نمونه، مدارک مربوط به کالای A185 مورد قبول نمی باشد.

انواع مدارک بازرسی که بر اساس این دو نوع بازرسی و آزمون صادر می گردند شامل مدارک بازرسی نوع ۲ و نوع ۳ با دسته بندی هایی بشرح زیر می باشد.
مدارک بازرسی نوع ۲: این نوع مدارک پس از بازرسی و آزمون که توسط کارکنان مجاز تولید کننده (که ممکن است عضو بخش تولید باشند) انجام می شود، توسط تولید کننده صادر می گردد. این مدارک شامل سه دسته مدارک نوع ۱-۲، ۲-۲ و ۳-۲ می باشد.

مدارک بازرسی نوع ۳: این نوع مدارک پس از بازرسی و آزمون انجام شده توسط کارکنان مجاز (مستقل از بخش تولید) بر اساس بازرسی و آزمون ویژه صادر می گردد. این نوع مدارک شامل ۴ دسته مدارک نوع
۳.۱ A
۳.۱ B
۳.۱ C
۳.۲ می باشد.

مدرک بازرسی نوع ۱-۲ (گواهینامه انطباق): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون غیر ویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. به این نوع مدرک گواهینامه انطباق و یا Certificate of Compliance یا COC نیز اطلاق می شود. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی نمی گردد.

مدرک بازرسی نوع ۲-۲ (گزارش آزمون): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون غیرویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی غیرویژه می گردد. در واقع نتایج آزمون شامل گواهی انطباق کالا با سفارش در مدرکی بنام گزارش آزمون یا Test Report صادر می گردد.

مدرک بازرسی نوع ۳-۲ (گزارش آزمون ویژه): مدرکی که تولید کننده بر اساس بازرسی و آزمون ویژه صادر می نماید و در آن انطباق محصول عرضه شده با خواسته های مندرج در سفارش را گواهی می نماید. این مدرک شامل نتایج آزمون و بازرسی ویژه می گردد.

مدارک بازرسی نوع ۳ را گواهینامه بازرسی (Inspection Certificate) می نامند.

گواهینامه بازرسی مدرکی است که بر اساس بازرسی و آزمون و مطابق مشخصات فنی مندرج در سفارش و یا طبق مقررات رسمی و قواعد مرتبط صادر می شود. آزمون ها بر روی کالای عرضه شده یا واحد بازرسی (که کالای تحویلی بخشی از آن است) صورت می گیرد.


تبلیغات شما اینجا درج می شود

گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.A :
گواهینامه ای است که توسط بازرس بر اساس مقررات رسمی تعیین شده صادر گردیده و اعتبار می یابد.
گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.B :
گواهینامه ای است که توسط یک بخش مستقل از تولید صادر و بوسیله یکی از کارکنان مجاز مستقل از بخش تولید اعتبار می یابد.
گواهینامه بازرسی نوع ۳.۱.C :
گواهینامه ای است که بر طبق مشخصات فنی در سفارش توسط نماینده مجاز خریدار صادر شده و اعتبار می یابد.
گزارش بازرسی نوع ۲-۳ : هنگامی که گواهینامه بازرسی در پی یک توافق خاص توسط نماینده مجاز تولید کننده و خریدار اعتبار می یابد به عنوان گزارش بازرسی یا Inspection Report نوع۲-۳ شناخته می شود.
معتبر کردن مدارک بازرسی توسط افراد مجاز بصورت امضاء یا علامتگذاری صورت می گیرد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- مروری بر بازرسی فنی- مهندس یحیی پور و محمدپور-۷۲ صفحه-PDF

فهرست

 • بازرسی کالا
 • بازرسی حین ساخت
 • بازرسی حین بهره برداری

۲- بازرسی فنی کالا- مهندس اکبری-۵۷ صفحه-PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

فهرست

 • PIPE INSPECTION
 • VALVE INSPECTION
 • FITTING AND FLANG ISPECTION
 • NUTE AND BOLT INSPECTION
 • RTJ GASKET INSPECTION
 • SPWD GASKET INSPECTION
 • WIR E ROPE INSPECTION
 • ELECTRODE INSPECTION
 • Crane and Elevator Inspection

۳- بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)- مهندس یحیی پور


۴- بازرسی کالا قبل از حمل

بازرسی قبل از حمل (PSI – Pre Shipment Inspection) می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:

 • تصدیق قیمت کالا (Price Verification)
 • بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه کالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
 • بررسی و ممیزی

ارایه خدمات ویژه درصورت لزوم بر اساس توافق سازمان بازرسی کننده با مشتری از جمله :

 • تضمین های کمی و کیفی در شرایط خاص
 • کالیبراسیون و اندازه گیری
 • تأمین کارشناسان واجد صلاحیت و دیگر کارکنان مورد نیاز
 • نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره ، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار
 • خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی

موارد مورد نیاز در گزارش و یا گواهیناهه بازرسی (موارد اجباری با علامت * نشان داده شده اند)

 • عنوان مدرک *
 • شماره شناسایی و تاریخ مدرک *
 • نام صادر کننده مدرک *
 • نام خریدار و فروشنده
 • حدود یا دامنه بازرسی سفارش داده شده *
 • موضوع (های) بازرسی و در صورت امکان اجزای موضوع بازرسی *
 • شماره شناسایی و اصلاحیه های صادره در مدارک خرید *
 • شرح روش بازرسی *
 • در صورت مرتبط بودن، ویژگی های تجهیزات مورد استفاده
 • روش نمونه برداری و زمان و محل نمونه برداری
 • چنانچه بخشی از عملیات بازرسی توسط پیمانکار انجام شده باشد، نتایج باید به وضوح قابل شناسایی باشد.
 • زمان و محل انجام بازرسی*
 • در صورت اقتضا، شرایط محیطی در هنگام بازرسی
 • نتایج بازرسی شامل تأیید انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالی یا سایر عدم انطباق های یافته شده (نتایج ممکن است به همراه جداول، نمودارها، نقشه ها و/یا عکس باشد) *
 • اظهار اینکه نتایج بازرسی منحصراً مرتبط با سفارش داده شده یا موضوع بازرسی می باشد
 • بیان تعداد نسخ گزارش بازرسی و دریافت کنندگان آن
 • علامت و مهر سازمان بازرسی کننده*
 • نام، سمت و امضای اشخاص مسئول بازرسی(اشخاص مجاز صادر کننده گواهینامه بازرسی)*

دانلود آئین کار (Code of Practice) بازرسی پیش از حمل منتشره توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ISIRI 8509 -1384

مطالعه این مدرک برای بازرسان کالا که عموما دامنه کاری آنها محدود به بازرسی پیش از حمل می شود مفید است.

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

 • ذوقی ، محمد صالح – ۱۳۷۷ : چاپ سوم – مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP-500  – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • دستباز ، هادی – ذوقی ، محمد صالح – شهبازی ، شهباز – محبی ، محسن – ۱۳۷۹ : چاپ اول – شیوه های عملی صادرات و واردات – انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
 • Code of Practice :IFIA Sixth Edition :2002/05/01
 • Terms and Conditions of Business :IFIA :1999
 • Preshipment Inspection Agreement :GATT:1994

۵- آشنایی با مدرک مهندسی بازرسی و تست ITP یا Inspection Test Plan


۶- کتاب راهنمای کد بازرسی پایپینگ- A Quick Guide to API 570 Certified Pipework Inspector Syllabus


۷- تست و بازرسی شیرآلات صنعتی


۸- آموزش پیچ و مهره و بازرسی آنها


۹- آموزش جامع مبانی، انواع و تکنولوژی های جوشکاری، عیوب، بازرسی و تستهای غیر مخرب (NDT)


۱۰- رنگ و پوششهای صنعتی، عیوب، بازرسی و سندبلاست


۱۱- راهنمای بازرسی خطوط پایپینگ و پایپلاین


۱۲- جوشکاری و بازرسی جوش خطوط لوله


۱۳- مجموعه جامع آموزشی طراحی، مهندسی، جوشکاری و بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار


۱۴- آموزش خوردگی و بازرسی خوردگی


۱۵– دانلود سایر آموزشهای بازرسی و کنترل کیفیت


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید