0

ایمنی، HSE، ریسک و Hazop

دستور العمل تهیه گزارشات HSE

خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ ۸:۰۹ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

واگـذاري بـسياري از فعاليـت هـاي شـركت ملـي گـاز ايـران بـه بخـش غيردولتـي كـه مطـابق سياست هاي كلي اصـل ۴۴ قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران ابلاغـي از سـوي مقـام معظـم رهبـري )مـدظلـهالعـالي( مـي بايـست انجـام گيـرد، HSE شـركت ملـي گـاز را بـر آن داشـت تـا چگـونگي نظـارت خـود را نـسبت بـه مـسايل بهداشـت، ايمنـي و محـيط زيـست پيمانكـاران بـراي پاسداري از سـلامت نيروهـا، تجهيـزات و تأسيـسات و محـيط زيـست از سـوي بخـش خـصوصي، مـستند نمـوده و پيمانكـاران ملـزم شـوند تـا در كنـار فعاليـت هـاي خـود مـسايل مربـوط بـه بهداشت، ايمني و محيط زيـست را در صـدر اولويـت هـاي خـود قـرار دهنـد. لـذا بـا بهـره گيـري از ديـدگاه هـا و پيـشنهادات همكـاران HSE از كليـه شـركت هـاي فرعـي و طـي جلـسات متعـدد بـا نماينـدگان محتـرم مـديريت هـاي مختلـف و همچنـين همكـاري و همفكـري تنگاتنـگ بـا همكـاران امور تخصصي بازرگاني دستورالعمل پيش رو تهيه و تنظيم گرديد.

لازم بـه يـادآوري اسـت از آن جـايي كـه نماينـده كارفرمـا عـلاوه بـر شـرح وظـايف خـود، در ايـن دسـتورالعمل متـولي مباحـث و تعـاملات مـابين HSE كارفرمـا وHSE پيمانكـار نيـز مـي باشـد، لـذا در كليـه مـسايل مربـوط بـه HSE، نماينـده كارفرمـا موظـف اسـت نظـرات HSE كارفرمـا را )بدون دخل و تـصرف( بـه پيمانكـار منتقـل نمـوده و ضـمن تعامـل مـداوم بـا HSE كارفرمـا، قبـل

از مداخله در موارد HSE پيمانكار، نقطه نظرات HSE كارفرما را اخذ نمايد.


۱- دانلود فایل راهنمای تهیه گزارشات HSE

 ۲- دانلود فایل دستور العمل HSE پیمانکاران


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون


دیدگاهتان را بنویسید