0

آموزش نرم افزار / برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

مجموعه ویدئویی آموزش ePLAN

مهر ۴, ۱۳۹۵ ۸:۰۲ ق.ظ

این پیام تبلیغاتی است
@OilAndGas

 

این مجموعه به زبان فارسی می باشد که در شش بخش ۱۰ قسمتی قابلیت دانلود دارند.

بخش اول

قسمت اول: این قسمت به معرفی نرم افزار خواهد پرداخت.

قسمت دوم: این قسمت نحوه نصب نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت سوم: این قسمت آشنایی با محیط نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت چهارم: این قسمت نحوه ایجاد فهرست و یا Directoryرا بیان می نمایید.

قسمت پنجم: این قسمت نحوه شماره گذاری صفحات در پرو ژه ها را بیان می نمایید.

قسمت ششم: این قسمت  نحوه طراحی المان های طراحی را بیان می نمایید.

قسمت هفتم: این قسمت نحوه ایجاد پروژه در یک Directoryرا بیان می نمایید.

قسمت هشتم: این قسمت به بررسی محیط طراحی نرم افزار Eplanمی پردازد.

قسمت نهم: این قسمت نحوه ایجاد یک صفحه جدید در نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت دهم: این قسمت نحوه مدیریت ساخت و تشکیل صفحات را بیان می نماید.

بخش دوم

قسمت یازدهم: این قسمت به معرفی پروژه ها و انواع آنها در نرم افزار ePLANمی پردازد.

قسمت دوازدهم: این قسمت نحوه ذخیره سازی و خروج از نرم افزار را بیان می نماید.

قسمت سیزدهم: این قسمت نحوه کار انواع سمبل ها و کتابخانه ها را بیان می نماید.

 قسمت چهاردهم: این قسمت نحوه استفاده از سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت پانزدهم: در این قسمت نحوه وارد کردن مشخصات یک سمبل را بیان می نماید.

قسمت شانزدهم: این قسمت نیز همانند قسمت قبل نحوه وارد کردن مشخصات یک سمبل را بیان می نماید.

قسمت هفدهم: این قسمت نحوه گروه بندی سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت هجدهم: این قسمت نحوه کار با سربرگ Text displayرا بیان می نماید.

قسمت نوزدهم: این قسمت نحوه کار با سربرگ Partرا بیان می نماید.

قسمت بیستم: این قسمت نحوه ایجاد زاویه ها را بیان می نماید.

بخش سوم

قسمت بیست و یکم: این قسمت نحوه ایجاد گره به منظور ایجاد انشعابات را بیان می نماید.

قسمت بیست و دوم: این قسمت نحوه کار با اتصالات یا جامپر ها به منظور گرفتن انشعاب از ترمینال ها را بیا می نماید.

قسمت بیست و سوم:  این قسمت نحوه ایجاد اتصال دو راهی به منظور ایجاد دو انشعاب هم عرض با جهت های مختلف را بیان می نماید.

قسمت بیست و چهارم: این قسمت نحوه ایجاد ترمینال ها را بیان می نماید.

قسمت بیست و پنجم: این قسمت نحوه باز نمودن همزمان پنجره های را بیان می نماید.

قسمت بیست و ششم: این قسمت نحوه استفاده از پنجره پیغام ها را بیان می نماید.

قسمت بیست و هفتم: این قسمت نحوه مکان یابی خطا ها در پنجره کار را بیان می نماید.

قسمت بیست و هشتم: این قسمت نحوه انجام تنظیمات مربوط به نمایش خطاها را بیان می نماید.

قسمت بیست و نهم: این قسمت نحوه ارزیابی پیغام های موجود را بیان می نماید.

قسمت سی ام: این قسمت نحوه کار با گزینه Break pointبه منظور حذف مسیر های  ایجاد شده بصورت خودکار را بیان می نماید.

بخش چهارم

قسمت سی و یک: این قسمت نحوه کار با منوی Editرا بیان می نماید.

قسمت سی و دو: این قسمت نحوه کار با Interrutrion pointsرابیان می نماید.

قسمت سی و سه: این قسمت نحوه تعریف مشخصات کابل و رشته سیم ها را بیان می نماید.

قسمت سی و چهار:این قسمت نحوه وارد نمود عبارت های متنی در صفحه را بیان می نما ید.

قسمت سی و پنج: این قسمت نحوه ایجاد یک Black boxبه منظور ترسیم یک المان الکتریکی به ساده ترین شکل، را بیان می نماید.

قسمت سی و شش: این قسمت نحوه ایجاد PLC box  سرا بیان می نماید.

قسمت سی و هفت: این قسمت نحوه تغییر اندازه اجزاء شماتیک را بیان می نماید.

قسمت سی و هشت: این قسمت نحوه ترسیم اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت سی و نه: این قسمت نحوه ترسیم Line, set of line, polylineرا بیان می نماید.

قسمت چهل: این قسمت نحوه ترسیم دایره، کمان و بیضی را بیان می نماید.

بخش پنجم

قسمت چهل و یکم: این قسمت نحوه استفاده از ویراشگر Multipleرا بیان می نماید.

قسمت چهل و دوم: این قسمت نحوه ویرایش اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت چهل و سوم: این قسمت نحوه وارد نمودن اندازه برای ابعاد اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت چهل و چهارم: این قسمت نحوه کپی نمودن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و پنجم: این قسمت نحوه نحوه کپی نمودن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و ششم: این قسمت نحوه تغییر شماره و جابجایی صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و هفتم: این قسمت نحوه حذف و خالی کردن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و هشتم: این قسمت نحوه کار با اسناد خارجی را بیان می نماید.

قسمت چهل و نهم: این قسمت نحوه استفاده از Hyper linkدر صفحات یک پروژه را بیان می نماید.

قسمت پنجاه: این قسمت نحوه ترسیم نمای تک خطی نقشه ها را بیان می نماید.

بخش ششم

قسمت پنجاه و یک: این قسمت نکاتی را در ارتباط با طراحی تک خطی بیان می نماید.

قسمت پنجاه و دو: این قسمت نحوه تغییر مکان نوشته های مربوط به سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و سه: این قسمت نحوه ایجاد جابه جایی در شماره اتصالات را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و چهار: این قسمت نحوه شماره گذاری سیم ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و پنج: این قسمت نحوه اعمال شماره گذاری ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و شش: این قسمت نحوه شماره گذاری المان ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و هفت: این قسمت نحوه کار با ماکرو ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و هشت: این قسمت نحوه ساخت Plot frameرا بیان می نماید.

قسمت پنجاه و نه: این قسمت نحوه ایجاد فهرست صفحات را بیان می نماید.

قسمت شصت: این قسمت نحوه ایجاد نسخه پشتیبان را بیان می نماید.


دریافت مجموعه آموزشی ویدئویی ePLAN فوق- تهیه کننده: مهرداد فتحعلی بیگی

سایر فایلهای آموزشی نرم افزار ePLAN


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها


دیدگاهتان را بنویسید