تجهیزات مناسب برای فضاهای ایمن:

فضای ایمن در صنایع هیدروکربنی فضایی است که احتمال وجود مخلوط گاز و هوا در آن به میزان قابل اشتعال، کمتر از یکساعت در سال پیش بینی میشود. تجهیزات قابل استفاده در چنین فضایی نیاز به حفاظت در مقابل آتش سوزی و انفجار ندارند ولی باید دارای بدنه مناسب جهت حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی و آب باشند.

موتورها : در این خصوص معمولا» پیشنهاد میگردد درجه حفاظت از نوع IP 54 استفاده شود. کاربرد موتورهای از نوع Exn در فضاهای صنعتی ایمن، انتخاب بسیار مناسبی است. البته در فضاهای بسته بدنه موتورها از نوع IP 44 انتخاب مناسبی میباشد.

سیستم روشنائی: ادوات روشنائی که در فضاهای باز بکار میروند از نوع IP 54 بوده و در فضاهای بسته که در معرض گرد و خاک و بارش باران نیستند بدنه از نوع IP 21 یا حتی IP 20 قابل قبول خواهد بود.

تجهیزات جرقه زا: اینگونه تجهیرات معمولا در تابلوهای برق بکار میروند و تابلوها در داخل پست برق مستقر میباشند. بدنه تابلوهای روشنائی جهت استفاده در فضاهای بسته از نوع IP31 و یا IP41 توصیه میشوند. برای تابلوهای فرعی مانند تابلوهای روشنائی که در داخل ساختمانها تصب میشوند درجه حفاظت IP21 کافی خواهد بود. در صورتیکه تابلو در معرض گرد و خاک و باران باشد بدنه از نوع IP 65  مناسب میباشد.

تجهیزات ثابت: تجهیزاتی مانند جعبه های تقسیم در صورتیکه در فضاهای باز باشند از IP 65 و در فضاهای بسته از IP 44 استفاده میشود.در خصوص مفصل کابلهای زیر زمینی که عملا» یک جعبه اتصال میباشد با درجه حفاظت IP 68 توصیه میشود.