اصول نم زدایی درصنایع نفت و گاز

۱۳۹۶-۰۳-۰۶
این پیام تبلیغاتی است

نم زدایی یا رطوبت زدایی یکی از مراحل پالایش گاز طبیعی است. پس از تفکیک نفت با گاز مقداری آب آزاد همراه با گاز طبیعی وجود دارد که بیشتر آن توسط روش‌های جداسازی ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می‌شود. در حالیکه بخار آب موجود در محلول گاز میبایست طی فرایندی بسیار پیچیده تحت عنوان عملیات نم‌زدایی و یا رطوبت‌زدایی از گازطبیعی تفکیک گردند.

در این فرایند بخار آب متراکم و موجود در سطح توسط ماده نم‌زدا جذب و جمع آوری می‌گردد.

رطوبت زدایی با محلول گلایکول

نوع متداول نم زدایی جذب (absorption) با عنوان نم زدایی گلایکول که ماده اصلی این فرایند می‌باشد شناخته می‌شود. در این فرایند، از مایع نم زدای خشک کننده حاوی گلایکول برای جذب بخار آب از جریان گاز استفاده می‌شود. دراین نوع فرایند اغلب از دو محلول گلایکول باسامی دی اتیل گلایکول (DEG) یا تری اتیل گلایکول (TEG) استفاده می‌گردد.

خواص ملکولی ماده گلایکول شباهت بسیاری با آب دارد بنابراین چنانچه در تماس با جریانی از گازطبیعی قرار گیرد، رطوبت آب موجود در جریان گاز را جذب و جمع آوری می‌نماید. ملکولهای سنگین شده گلایکول در انتهای تماس دهنده جهت خروج از نم زدا جمع و خارج می‌شو ند سپس گازطبیعی خشک نیزاز جانب دیگر به بیرون از نم زدا انتقال می‌یاید.

محلول گلایکول را از میان دیگ بخار به منظور تبخیر نمودن آب محلول در آن و آزاد کردن گلایکول جهت استفاده مجدد آن در فرایندهای بعدی نم زدایی عبور می‌دهند. این عمل با بهره گیری از پدیده فیزیکی یعنی وجود اختلاف در نقطه جوش آب تا ۲۱۲درجه فارنهایت (۱۰۰ درجه سانتیگراد ) و گلایکول تا ۴۰۰ درجه فارنهایت صورت می‌گیرد.

رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد

رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد که معمولاً مؤثرتر از نم زداهای گلایکول هستند نیز با استفاده از روش جذب سطحی صورت می‌گیرد. جهت این کار به حداقل دو برج یابیشتر نیاز می‌باشد که بکمک یک ماده خشک کننده جامد شامل آلومینا یا ماده سیلیکاژل پرشده است. نم زدایی با ماده خشک کننده جامد اولین شیوه نم زدایی گازطبیعی با استفاده از روش جذب سطحی است گازطبیعی از داخل این برج ها، از بالا به پایین عبور داده می‌شوند. گازطبیعی دراین فرایند ضمن عبور از اطراف ذرات ماده خشک کننده رطوبت‌های موجود در جریان گازطبیعی به سطح ذرات ماده خشک کننده جذب می‌گردد و باتکمیل این فرایند تقریباً تمام آب توسط ماده خشک کننده جامد جذب شده و نهایتا گاز خشک از انتهای برج خارج شود.

این نوع از سیستم نم زدایی از آنجاییکه در رابطه باحجم فراوان گاز تحت فشارهای بالا مناسب هستند معمولاً در انتهای یک خط لوله در یک ایستگاه کمپرسور قرار دارند. در این سیستم نیز همانند گلایکول در روش اول ماده خشک کننده جامد بعد از اشباع شدن از آب جهت احیاء و استفاده‌های مکرر از سیستم‌های گرمکن با درجه حرارت بالا جهت تبخیر بخار آب موجود در گلایکول بکار گرفته می‌شوند.

گاز طبیعی اینک با طی تمام مراحل تصفیه به طور کامل فرآورش و برای مصرف آماده گردید بنابراین در پایان با تقویت فشار آن تا حدود ۱۰۰۰ psi و پس از محاسبه حجم آن توسط سیستم اندازه گیری به خط لوله خروجی پالایشگاه هدایت و تحویل مدیریت منطقه عملیات انتقال گاز مربوطه می‌گردد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- دانلود کتاب اصول نم زدایی از نفت و گاز طبیعی-مولف: رضا مسگریان-شرکت ملی گاز ایران-۱۷۵ صفحه-PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

گاز طبیعی تولید شده از منابع مستقل گازی و یا از چاههای نفتـی (گازهـای همـراه نفـت) در حقیقـت گازهای طبیعی اشباع شده از آب و هیدروکربورهای سنگین می باشند.
هر چه دمای گاز استحصالی از چاه بیشتر باشد به همان نسبت، مقدار بخـار آب موجـود درگـاز بیشـتر است. انتقال گازهای مرطوب به علت اشباع بودن آن با بخار آب در سیسـتم هـای فرآورشـی، در مسـیر شیرهای کنترل در ایستگاههای تقلیل فشار گاز و در شبکه های توزیع گاز بویژه در فصل سرما با خطـر بروز تشکیل یخ (هیدرات) همراه است، علاوه بر این، تقطیر آب در طول خطوط لوله انتقال گاز علاوه بـر ایجاد افت فشار زیاد باعث بروز سـاییدگی مکـانیکی و همچنـین خورنـدگی شـیمیایی داخلـی در آنهـا می گردد. موضوع تدوین کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگاز جهت کارآموزان و کارکنان شـرکت ملـی گـاز ایران از آنرو اهمیت پیدا می نماید که تمامی گازهای استحصالی از میادین مختلف کشور، جهت استفاده بایستی وارد پروسه نم زدایی شوند ، تا کنون کتابهای مختلفی در این خصوص برشته تحریر درآمده امـا بطور جدا و مستقل به نم زدایی با مواد مایع و یا مواد جامد جاذب الرطوبـه پرداختـه شـده وکتـابی کـه بصورت عملیاتی، جامع و منطبق بر روشهای جدید مورد استفاده در پالایشگاههای گاز ، تاکنون به امـر نم زدایی بصورت تخصصی نپرداخته و تدوین و تالیف نشده است. با استعانت از خداوند متعال و با توجه به مطالب مذکور ،کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگـاز کـه مشتمل بر شش فصل بشرح زیر می باشد ، برشته تحریر در آمد:

 • فصل اول : لزوم جداسازی آب از نفت وگاز طبیعی
 • فصل دوم : انواع روش های نم زدایی از گاز طبیعی
 • فصل سوم : اصول نم زدایی از گاز طبیعی با مایعات جاذب الرطوبه
 • فصل چهارم : مشکلات عملیاتی وروشهای غلبه بر آنها در واحدهای نم زدایی با گلایکول
 • فصل پنجم : نم زدایی از گاز طبیعی با مواد جامد جاذب الرطوبه
 • فصل ششم : اصطلاحات رایج در نم زدایی

بدون تردید این کتاب دارای نواقص و کاستیهای فراوانی است که از تمامی همکاران محترم و متخصـص و ســایر دوســتان علاقمنــد بــه موضــوع ، اســتدعا دارم نظــرات اصــلاحی خــود را بــه آدرس الکترونیکی mesgarian@nigc.ir ارسال نمایند. برخود لازم می دانم از زحمـات همکـاران فرهیختـه در آموزش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران بویژه آقایان مهندس خلیـل قنـادی ، مهنـدس فریـد بـن سعید و بویژه مهندس جواد دانشیار و همکاران محترم پالایش ، خصوصاً جناب آقایـان مهنـدس محمـد عرق بیدی کاشانی و محمد فرزانه مقدم که نظرات ارزنده ای ابراز نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.


۲- مروری بر فرایند نم زدایی از گاز طبیعی-۲۷ صفحه-PDF

۳- نم زدایی گاز طبیعی و شرح فرایند آن در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس-رضا رضازاده فیض آبادی افشین صفایی پور-۷۵ صفحه-PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

 • عنوان
 • مقدمه
 • منشاء نفت و گاز
 • شرایط لازم برای مخازن نفت و گاز
 • تبدیل مواد آلی به کروژن و گاز
 • گاز طبیعی
 • زدودن دی اکسیدکربن و سولفید هیدروژن
 • نم زدایی گاز شیرین شده نم زدایی گاز توسط گلایکول
 • استفاده از گلایکول در سیستم های تبرید
 • نم زدایی با cold Box
 • نم زدایی با ماده خشک کننده جامد (جذب سطحی)
 • انواع مواد خشک کننده
 • سیلیکاژل
 • موبیل سوربید
 • آلومینای فعال
 • بوکسیت فعال
 • غربال ملکولی
 • سیستم های نم زدایی
 • سیستم های نمزدایی با دو بستر
 • سیستم های نمزدایی با ۳ بستر
 • نمزدایی با چهار بستر
 • عوامل موثر بر کاهش ظرفیت مواد خشک کننده
 • فرآیندهای تصفیه گاز
 • فرآیندهای شیرین سازی با حلال های شیمیایی
 • فرآیند آمینی
 • فرآیند تصفیه گاز در پالایشگاه خانگیران
 • واحد تصفیه گاز
 • سیستم گردش آمین
 • شرح کلی سیستم نمزدایی و گردش گاز احیاء
 • شرح دستگاهها و عملیات نم زدایی
 • برجهای خشک کننده
 • صافی های سرد و صافی گرم
 • کوره گاز احیاء
 • خنک کننده گاز احیاء
 • کولر آبی
 • جدا کننده گاز احیاء
 • کمپرسور گاز احیاء
 • فیلتر نهایی
 • شبیه سازی فرایند نمزدایی
 • مراجع و منابع استفاده شده

۴- انواع روش های نم زدایی از گاز طبیعی- ۱۸ صفحه-PDF


۵- دانلود کتاب Gas Dehydration Field Manual

مولفان: Maurice Stewart And Ken Arnold


تبلیغات شما اینجا درج می شود

۲۵۷ صفحه- فهرست مطالب:

Part 1 Hydrate Prediction and Prevention
Part 2 Dehydration Considerations
Part 3 Glycol Maintenance, Care, and Troubleshooting


۶– دانلود کتاب Handbook of Dehumidification Technology

مولف: G.W. Brundrett

۲۳۴ صفحه- فهرست مطالب:

Chapter 1 – Introduction
Chapter 2 – Principles of dehumidification
Chapter 3 – Design considerations for refrigerant dehumidifiers
Chapter 4 – Domestic applications of dehumidifiers
Chapter 5 – Swimming-pool dehumidification
Chapter 6 – Industrial dehumidification
Chapter 7 – Food and flowers
Chapter 8 – Compressed air and other gases
Chapter 9 – Future trends
Chapter 10 – Economics
Chapter 11 – Further sources of information
Index


۷– دانلود کتاب The Dehumidification Handbook

This handbook explains how and why to dehumidify air. It is written for the engineer who has a basic understanding of building heating and cooling systems, or who operates a building or process which is influenced by atmospheric humidity.

مولف: Lewis G. Harriman

۲۲۸ صفحه- فهرست مطالب:

 1. INTRODUCTION
 2. PSYCHROMETRICS
 3. METHODS OF DEHUMIDIFICATION
 4. APPLICATIONS
 5. MOISTURE LOAD CALCULATIONS
 6. DESICCANT DEHUMIDIFIER PERFORMANCE
 7. SYSTEM DESIGN
 8. OPTIMIZING MIXED SYSTEMS
 9. HUMIDITY & MOISTURE INSTRUMENTATION
 10. MINIMIZING COSTS & MAXIMIZING BENEFITS
 11. APPENDIX

 ۸- دانلود کتاب  A Review of Desiccant Dehumidification Technology


۹– فیلم آموزشی واحد نم زدایی از گاز طبیعی- انگلیسی

۱۰– فیلم دهیدراسیون و یا نم زدایی از گاز طبیعی


۱۱- آب زدایی در صنایع گاز طبیعی- شرکت ملی نفت ایران-۴۳ صفحه-PDF

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • روشهایی برای آبزدایی گاز
 • جذب داخلی
 • جذب سطحی
 • سیستم های آبزدایی و عملیات آنها
 • سیستم های جذب سطحی

۱۲- دانلود همه فایلها و جزوات آموزشی فارسی جامع پالایشگاههای گاز و نفت و آموزش پالایشگاههای پارس جنوبی

۱۳- دانلود همه کتب انگلیسی فرایند و تجهیزات دوار و ثابت

۱۴- دانلود همه کتب انگلیسی نفت و گاز از کتابخانه نفت و گاز

© انتشار مطالب با ذکر نام وبسایت و با اهداف آموزشی بلامانع است