0

فرایند و تجهیزات

اصول نم زدايي درصنايع نفت و گاز

خرداد ۶, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰ ق.ظ


این تصویر تبلیغاتی است

نم زدایی یا رطوبت زدایی یکی از مراحل پالایش گاز طبیعی است. پس از تفکیک نفت با گاز مقداری آب آزاد همراه با گاز طبیعی وجود دارد که بیشتر آن توسط روش‌های جداسازی ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می‌شود. در حالیکه بخار آب موجود در محلول گاز میبایست طی فرایندی بسیار پیچیده تحت عنوان عملیات نم‌زدایی و یا رطوبت‌زدایی از گازطبیعی تفکیک گردند.

در این فرایند بخار آب متراکم و موجود در سطح توسط ماده نم‌زدا جذب و جمع آوری می‌گردد.

رطوبت زدایی با محلول گلایکول

نوع متداول نم زدایی جذب (absorption) با عنوان نم زدایی گلایکول که ماده اصلی این فرایند می‌باشد شناخته می‌شود. در این فرایند، از مایع نم زدای خشک کننده حاوی گلایکول برای جذب بخار آب از جریان گاز استفاده می‌شود. دراین نوع فرایند اغلب از دو محلول گلایکول باسامی دی اتیل گلایکول (DEG) یا تری اتیل گلایکول (TEG) استفاده می‌گردد.


این تصویر تبلیغاتی است

خواص ملکولی ماده گلایکول شباهت بسیاری با آب دارد بنابراین چنانچه در تماس با جریانی از گازطبیعی قرار گیرد، رطوبت آب موجود در جریان گاز را جذب و جمع آوری می‌نماید. ملکولهای سنگین شده گلایکول در انتهای تماس دهنده جهت خروج از نم زدا جمع و خارج می‌شو ند سپس گازطبیعی خشک نیزاز جانب دیگر به بیرون از نم زدا انتقال می‌یاید.

محلول گلایکول را از میان دیگ بخار به منظور تبخیر نمودن آب محلول در آن و آزاد کردن گلایکول جهت استفاده مجدد آن در فرایندهای بعدی نم زدایی عبور می‌دهند. این عمل با بهره گیری از پدیده فیزیکی یعنی وجود اختلاف در نقطه جوش آب تا ۲۱۲درجه فارنهایت (۱۰۰ درجه سانتیگراد ) و گلایکول تا ۴۰۰ درجه فارنهایت صورت می‌گیرد.

رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد

رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد که معمولاً مؤثرتر از نم زداهای گلایکول هستند نیز با استفاده از روش جذب سطحی صورت می‌گیرد. جهت این کار به حداقل دو برج یابیشتر نیاز می‌باشد که بکمک یک ماده خشک کننده جامد شامل آلومینا یا ماده سیلیکاژل پرشده است. نم زدایی با ماده خشک کننده جامد اولین شیوه نم زدایی گازطبیعی با استفاده از روش جذب سطحی است گازطبیعی از داخل این برج ها، از بالا به پایین عبور داده می‌شوند. گازطبیعی دراین فرایند ضمن عبور از اطراف ذرات ماده خشک کننده رطوبت‌های موجود در جریان گازطبیعی به سطح ذرات ماده خشک کننده جذب می‌گردد و باتکمیل این فرایند تقریباً تمام آب توسط ماده خشک کننده جامد جذب شده و نهایتا گاز خشک از انتهای برج خارج شود.

این نوع از سیستم نم زدایی از آنجاییکه در رابطه باحجم فراوان گاز تحت فشارهای بالا مناسب هستند معمولاً در انتهای یک خط لوله در یک ایستگاه کمپرسور قرار دارند. در این سیستم نیز همانند گلایکول در روش اول ماده خشک کننده جامد بعد از اشباع شدن از آب جهت احیاء و استفاده‌های مکرر از سیستم‌های گرمکن با درجه حرارت بالا جهت تبخیر بخار آب موجود در گلایکول بکار گرفته می‌شوند.

گاز طبیعی اینک با طی تمام مراحل تصفیه به طور کامل فرآورش و برای مصرف آماده گردید بنابراین در پایان با تقویت فشار آن تا حدود ۱۰۰۰ psi و پس از محاسبه حجم آن توسط سیستم اندازه گیری به خط لوله خروجی پالایشگاه هدایت و تحویل مدیریت منطقه عملیات انتقال گاز مربوطه می‌گردد.


دریافت فایلهای آموزشی

۱- دانلود کتاب اصول نم زدايي از نفت و گاز طبيعي-مولف: رضا مسگريان-شرکت ملی گاز ایران-۱۷۵ صفحه-PDF

دانلود رایگان ۲۰ صفحه نخست

دریافت کتاب:

1500 تومان – خرید

گاز طبيعي توليد شده از منابع مستقل گازي و يا از چاههاي نفتـي (گازهـاي همـراه نفـت) در حقيقـت گازهاي طبيعي اشباع شده از آب و هيدروكربورهاي سنگين مي باشند.
هر چه دماي گاز استحصالي از چاه بيشتر باشد به همان نسبت، مقدار بخـار آب موجـود درگـاز بيشـتر است. انتقال گازهاي مرطوب به علت اشباع بودن آن با بخار آب در سيسـتم هـاي فرآورشـي، در مسـير شيرهاي كنترل در ايستگاههاي تقليل فشار گاز و در شبكه هاي توزيع گاز بويژه در فصل سرما با خطـر بروز تشكيل يخ (هيدرات) همراه است، علاوه بر اين، تقطير آب در طول خطوط لوله انتقال گاز علاوه بـر ايجاد افت فشار زياد باعث بروز سـاييدگي مكـانيكي و همچنـين خورنـدگي شـيميايي داخلـي در آنهـا مي گردد. موضوع تدوين كتاب اصول نم زدايي در صنايع نفت وگاز جهت كارآموزان و كاركنان شـركت ملـي گـاز ايران از آنرو اهميت پيدا مي نمايد كه تمامي گازهاي استحصالي از ميادين مختلف كشور، جهت استفاده بايستي وارد پروسة نم زدايي شوند ، تا كنون كتابهاي مختلفي در اين خصوص برشتة تحرير درآمده امـا بطور جدا و مستقل به نم زدايي با مواد مايع و يا مواد جامد جاذب الرطوبـه پرداختـه شـده وكتـابي كـه بصورت عملياتي، جامع و منطبق بر روشهاي جديد مورد استفاده در پالايشگاههاي گاز ، تاكنون به امـر نم زدايي بصورت تخصصي نپرداخته و تدوين و تاليف نشده است. با استعانت از خداوند متعال و با توجه به مطالب مذكور ،كتاب اصول نم زدايي در صنايع نفت وگـاز كـه مشتمل بر شش فصل بشرح زير مي باشد ، برشتة تحرير در آمد:

 • فصل اول : لزوم جداسازي آب از نفت وگاز طبيعي
 • فصل دوم : انواع روش هاي نم زدايي از گاز طبيعي
 • فصل سوم : اصول نم زدايي از گاز طبيعي با مايعات جاذب الرطوبه
 • فصل چهارم : مشكلات عملياتي وروشهاي غلبه بر آنها در واحدهاي نم زدايي با گلايكول
 • فصل پنجم : نم زدايي از گاز طبيعي با مواد جامد جاذب الرطوبه
 • فصل ششم : اصطلاحات رايج در نم زدايي

بدون ترديد اين كتاب داراي نواقص و كاستيهاي فراواني است كه از تمامي همكاران محترم و متخصـص و ســاير دوســتان علاقمنــد بــه موضــوع ، اســتدعا دارم نظــرات اصــلاحي خــود را بــه آدرس الكترونيكي mesgarian@nigc.ir ارسال نمايند. برخود لازم مي دانم از زحمـات همكـاران فرهيختـه در آموزش فني و تخصصي شركت ملي گاز ايران بويژه آقايان مهندس خليـل قنـادي ، مهنـدس فريـد بـن سعيد و بويژه مهندس جواد دانشيار و همكاران محترم پالايش ، خصوصاً جناب آقايـان مهنـدس محمـد عرق بيدي كاشاني و محمد فرزانه مقدم كه نظرات ارزنده اي ابراز نمودند، تشكر و قدرداني نمايم.


۲- مروری بر فرایند نم زدایی از گاز طبیعی-۲۷ صفحه-PDF

۳- نم زدايي گاز طبيعي و شرح فرايند آن در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس-رضا رضازاده فيض آبادي افشين صفايي پور-۷۵ صفحه-PDF

 • عنوان
 • مقدمه
 • منشاء نفت و گاز
 • شرايط لازم براي مخازن نفت و گاز
 • تبديل مواد آلي به كروژن و گاز
 • گاز طبيعي
 • زدودن دي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن
 • نم زدايي گاز شيرين شده نم زدايي گاز توسط گلايكول
 • استفاده از گلايكول در سيستم هاي تبريد
 • نم زدايي با cold Box
 • نم زدايي با ماده خشك كننده جامد (جذب سطحي)
 • انواع مواد خشك كننده
 • سيليكاژل
 • موبيل سوربيد
 • آلوميناي فعال
 • بوكسيت فعال
 • غربال ملكولي
 • سيستم هاي نم زدايي
 • سيستم هاي نمزدايي با دو بستر
 • سيستم هاي نمزدايي با ۳ بستر
 • نمزدايي با چهار بستر
 • عوامل موثر بر كاهش ظرفيت مواد خشك كننده
 • فرآيندهاي تصفيه گاز
 • فرآيندهاي شيرين سازي با حلال هاي شيميايي
 • فرآيند آميني
 • فرآيند تصفيه گاز در پالايشگاه خانگيران
 • واحد تصفيه گاز
 • سيستم گردش آمين
 • شرح كلي سيستم نمزدايي و گردش گاز احياء
 • شرح دستگاهها و عمليات نم زدايي
 • برجهاي خشك كننده
 • صافي هاي سرد و صافي گرم
 • كوره گاز احياء
 • خنك كننده گاز احياء
 • كولر آبي
 • جدا كننده گاز احياء
 • كمپرسور گاز احياء
 • فيلتر نهايي
 • شبيه سازي فرايند نمزدايي
 • مراجع و منابع استفاده شده

۴- انواع روش هاي نم زدایی از گاز طبیعی- ۱۸ صفحه-PDF


۵- دانلود کتاب Gas Dehydration Field Manual

مولفان: Maurice Stewart And Ken Arnold

۲۵۷ صفحه- فهرست مطالب:

Part 1 Hydrate Prediction and Prevention
Part 2 Dehydration Considerations
Part 3 Glycol Maintenance, Care, and Troubleshooting


۶– دانلود کتاب Handbook of Dehumidification Technology

مولف: G.W. Brundrett

۲۳۴ صفحه- فهرست مطالب:

Chapter 1 – Introduction
Chapter 2 – Principles of dehumidification
Chapter 3 – Design considerations for refrigerant dehumidifiers
Chapter 4 – Domestic applications of dehumidifiers
Chapter 5 – Swimming-pool dehumidification
Chapter 6 – Industrial dehumidification
Chapter 7 – Food and flowers
Chapter 8 – Compressed air and other gases
Chapter 9 – Future trends
Chapter 10 – Economics
Chapter 11 – Further sources of information
Index


۷– دانلود کتاب The Dehumidification Handbook

This handbook explains how and why to dehumidify air. It is written for the engineer who has a basic understanding of building heating and cooling systems, or who operates a building or process which is influenced by atmospheric humidity.

مولف: Lewis G. Harriman

۲۲۸ صفحه- فهرست مطالب:


این تصویر تبلیغاتی است

مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه نمایید:


راهنمای دانلود یا خرید از وبسایت ایران پایپینگ:

 • آموزشهای رایگان: در هر نوشته وبسایت، فایلها به صورت شماره بندی شده ارائه شده است. کافی ست روی عنوان هر شماره کلیک نمایید تا دانلود مستقیم آن شروع گردد.
 • آموزشهای غیررایگان: دارای یک دکمه خرید هستند. روی آن کلیک کنید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما افزوده شود. میتوانید محصولات دیگر را نیز به سبد خرید خود بیفزایید.
 • پس از افزودن هر محصول به سبد خرید، دکمه خرید به دکمه پرداخت عوض می شود. روی دکمه پرداخت کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت منتقل شوید.
 • در صفحه سبد خرید، نام و نام خانوادگی و آدرس صحیح ایمیل و در صورت تمایل شماره تلگرام خود را وارد نمایید.
 • پس از پرداخت، و برای تکمیل فرایند خرید، گزینه تکمیل فرایند خرید را کلیک کنید. توجه نمایید که پنجره آخر را نبندید تا به طور اتوماتیک به صفحه رسید منتقل شوید که نام و لینک دانلود فایلهای خریداری شده در آن موجود است. این صفحه را از دست ندهید.
 • یک نسخه از رسید و لینکهای دانلود برای آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه مشکل، آن را با ایمیل info@IranPiping.ir و یا اکانت OilAndGasAdm@ در تلگرام در میان بگذارید.

@OilAndGas

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: