0

برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات

آموزش کلیدهای فشار قوی

فروردین ۱۲, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۵ ب.ظ


با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبكه هاي الكتريكـي، بـدليل افـزايش چشـمگير مصارف صنعتي در كشور، كه از نمونه هاي بارز آن ميتوان بـه احـداث منطقـه ويـژه اقتصـادي پتروشيمي اشاره نمود، لازم است كه تا حد امكان با تجهيـزات فشـار قـوي آشـنا شـده و اصـول عملكرد آنها را بررسي نماييم. در اين جزوه سعي شده است كه دو دسـتگاه از تجهيـزات فشـار قوي )ديژنكتورها و سكسيونرها( را مورد بررسي و تحليل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معيارهاي موجود شرح دهيم. بدون شك اين جزوه كامل و خالي از نقص نبوده كـه اميـد اسـت
با تشكر عبادي
خوانندگان محترم با پيشنهادات خود بنده را در اين امر ياري نمايند.


دانلود آموزش جامع کلیدهای فشار قوی– ره آوران فنون پتروشیمیآموزشهای مرتبط زیر را نیز حتما مطالعه نمایید:

ما به نظرات پیشنهادی، انتقادی و حمایتی شما نیاز داریم، چند کلمه برایمان بنویسید: