9

اصول، متریال و طراحی پایپینگ / برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات / پربازدیدترین آموزشها / خطوط لوله انتقال (پایپلاین) / متریال، خوردگی، رنگ، پوشش و حفاظت کاتدی

آموزش جامع حفاظت کاتدی

اسفند ۲۵, ۱۳۹۵ ۶:۰۰ ب.ظ

این پیام تبلیغاتی است

امروزه خوردگی شیمیایی فلزات از جمله مشکلات اساسی و هزینه ساز صنایع بزرگ به خصوص صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب و فاضلاب و … میباشد. لوله های انتقال و توزیع سوخت و آب، اسکله ها، کشتی ها، کندانسورها، دکلهای انتقال نیرو، مخازن ذخیره سوخت و دیگر سازه های مدفون (و یا غوطه ور) در یک الکترولیت متناسب با شرایط موجود و با توجه به ساختار متالورژیکی خود ، خورده شده و بعد از مدتی کار یک سیستم و پروسه فعال را مختل کرده و منجربه ضرر و زیانهای غیر قابل پیش بینی میشوند.

این مبحث باعث انگیزه انجام تحقیقات وسیعی در این زمینه شده است تا روشهای عملی مقابله با خوردگی شیمیایی فلزات به عرصه ظهور برسد. در خصوص پیشگیری از خوردگی لوله های مدفون، کف مخازن روزمینی و مخازن زیر زمینی نتیجه تحقیقات و آزمایشات انجام شده دو روش عمده زیر میباشد:

 • ۱) استفاده از انواع پوشش
 • ۲) استفاده از سیستم حفاظت کاتدیک

از آنجائیکه پوششهای موجود هیچ یک دارای راندمان ۱۰۰% نمی باشند لذا داشتن یک سیستم مکمل جهت حفاظت از خوردگی سازه های مدفون الزامی به نظر میرسد. روش تکمیلی یاد شده سیستم حفاظت کاتدیک میباشد که در این روش با کاتد کردن سازه در حال خورده شدن (که قبلاٌ آند بوده است) میتوان از خوردگی آن جلوگیری نمود.

کاتد کردن سازه با جایگزینی یک منبع تامین کننده الکترون انجام پذیر است که این منبع تامین کننده یک  منبع الکتریکی و یا یک فلز فعال تر (آندتر) از سازه مدفون ما میباشد. بدیهی است استفاده از هریک از روشهای یاد شده مستلزم صرف هزینه های اقتصادی میباشد ولی با یک بررسی کارشناسی میتوان نتیجه گرفت که صرف هزینه های اولیه جهت پوشش دادن سازه و نصب سیستم حفاظت کاتدی نه تنها از خطرات جانبی در آینده جلوگیری میکند بلکه هزینه های مربوط به تعویض قطعات، تعمیرات و جبران خسارات و زیانهای وارده را کاهش داده و هزینه های لازم جهت نصب چنین سیستم هایی را از نظر اقتصادی توجیه پذیرتر میسازد.

عوامل بسیاری در تعیین و انتخاب روش حفاظت کاتدی موثر میباشند که از آن جمله میتوان به : شرایط الکترولیت، امکان دسترسی به برق، امکان وجود بازرسی های آتی، شرایط سازه های مجاور، جریانهای سرگردان، نوع و کیفیت پوشش، مدت زمان طراحی سیستم، شرایط اقتصادی  و . . .   اشاره نمود.

شرایط اقتصادی یکی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب سیستم می باشد که در نهایت باید یک حالت بهینه فنی ـ اقتصادی ایجاد شود. در اصل، طراحی یک سیستم حفاظت کاتدی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی شرایط فوق درآن مد نظر قرار گرفته باشد.


اصول خوردگی براساس خواص فعل و انفعالات الکتروشیمیایی است که در آند تولید الکترون و در کاتد مصرف الکترون صورت می پذیرد . واکنش های الکترو شیمیایی انحلال فلز و آزاد شدن گاز هیدروژن ، بر طبق معادلات زیر است :

M → Mn+ + ne

۲H + +2e → H2

در پروسه خوردگی لوله مدفون درخاک ، نقاط آندی و کاتدی در هر حال موجود هستند و با انتقال جریان الکتریسیته از نواحی آندی از فلز به محیط اطراف خوردگی رخ می دهد و در نقاط کاتدی که جریان از محل اطراف به فلز می رسد خوردگی صورت نمی گیرد . به همین دلیل فلز را می توان به طور جزئی بوسیله استفاده از پوشش ها حفاظت نمود. اگر پوشش ها دائمی بودند و هنگام نصب و یا کار آسیب نمی دیدند لوله های فلزی هرگز خورده نمی شدند . پیدایش عیوب در لایه های محافظ یا وجود سوراخ ها، حتی اگر اتفاقی باشد ما را ملزم می کند که حفاظت نوع دومی را هم برای فلزات مدفون در خاک بکار بریم . روش عمومی استفاده از حفاظت کاتدی است. در این روش با وارد شدن یک پتانسیل کاتدی ، قطعه مهندسی به یک کاتد ( قطب منفی) تبدیل می گردد؛ در حقیقت جریان از طرف محیط به تمام سطح لوله می رسد پس در حقیقت دیگر خوردگی نخواهیم داشت و لوله محافظت می گردد.

حفاظت کاتدی را میتوان به تنهایی هم بکار برد ولی به مقدار جریان زیادی نیاز است. بنابراین بهترین روش آن است که از یک لایه محافظ مناسب استفاده کرد و بعدا بوسیله حفاظت کاتدی آنرا تقویت نمود.

حفاظت کاتدی به دو شیوه اعمال می گردد:

Impressed current -1 جریان اعمالی

sacrificial anode -2 آند فدا شونده


دریافت فایلهای آموزشی:

۱- دریافت آموزش حفاطت کاتدی- برنامه آموزش خط لوله گاز ترش پنجم سراسری- شرکت قدس نیرو- ۹۶ صفحه- PDF

دانلود دموی فایل


تبلیغات شما اینجا درج می شود

5500 تومان – دریافت نمایید

 

فهرست مطالب

 • تعریف خوردکی بر اساس استاندارد ISO8044
 • شرطهای ایجاد خوردکی
 • انواع روشهای کنترل خوردکی
 • پایه و اساس حفاظت کاندی
 • منابع تولید جریان
 • چرا نیاز به حفاطت کاتدی است
 • حفاظت کاتدی در حقیقت چه کار می کند
 • نقش پوشش در حفاظت کاتدی
 • محافظت بیش از حد)OVER PROTECTION(
 • مراحل طراحی حفاظت کاتدی
 • لوازم مورد نیاز برای حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون به روش اعمال جریان:
 • پشت بند یا BACKFILL
 • انواع بسترهای آندی از لحاظ موقعیت قرارگیری آنها نسبت به خط لوله
 • پدیده سپرشدن و یا غلاف الکتریکی (ELECTRICAL SHIELDING) در حفاظت کاتدی
  انواع سیستم های عایق الکتریکی
 • جریانهای سرگردان (STRAY CURRENT)
 • پایشجریانهایسرگردان: (STRAYCURRENTMONITORING)
 • معیارهای حفاظت کاتدی
 • معیارهای دیگر بیان شده در NACE RP0169
 • پارامترهایی که پیش از طراحی حفاظت کاتدی بایستی مد نظر قرار داد
 • موارد مورد بررسی در سیستم حفاظت کاتدی
  بررسی پتانسیل پیش از اعمال حفاظت کاتدی
 • بررسی شدت جریان پیش از اعمال حفاظت کاتدی
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین (SOIL RESISTIVITY)
 • نفوذپذیری زمین در برابر آب باران و آبهای سطحی و وجود کلر و سولفات در خاک
 • اثرات باکتری های موجود در خاک بر روی حفاظت کاتدی لوله های پوشش دار مدفون درخاک
 • جریان مورد نیاز خط لوله لخت در سیستم حفاظت کاتدی
 • جریان مورد نیاز خط لوله پوشش دار در سیستم حفاظت کاتدی
 • طراحی بسترهای آندی
 • مقاومت بستر آندی
 • بستر آندی پراکنده (DISTRIBUTED ANODE SYSTEMS)
 • بستر آندی عمیق (DEEP ANODE GROUNDBED)
 • حفاظت کاتدی با آندهای گالوانیکی (فداشونده)
 • نقش جریانهای القایی (INDUCTION) در خوردگی توسط جریانهای سرگردان
 • تعیین ظرفیت (SIZING) مبدل یکسو کننده با استفاده از مقاومت کل مدار
 • نقاط آزمایش (TEST POINT)
 • اتصالات عایق (INSULATED FLANGE)
 • تجهیزات حفاظت فلنج های عایق
 • روشهای ارزیابی سیستم حفاظت کاتدی و وضعیت پوشش لوله های زیرزمینی از روی سطح زمین
 • بازرسی در سیستم یکسـو کننده
  بازرسی بستر آندی و آندها
 • شدت جریان بیش از حد و پوشش ها
 • حفاظت کاتدی کف مخازن به روش جریان اعمالی
 • نیازهای یک برنامه تعمیراتی خط لوله
 • مراجع دیگر برای استفاده
 • پیوست الف- نقشه چاه عمیق آبی (سمت راست) و خشک (سمت چپ) بر اساس استاندارد نفت ایران
 • پیوست ب – ضمائم مربوط به محاسبات حفاظت کاتدی خط لوله پنجم سراسری

۲- فایل آموزشی حفاظت کاتدی خطوط لوله- ۳۳ صفحه- PDF

۳- فیلم آموزشی حفاظت کاتدی

۴- Examples of Design for Cathodic Protection Systems

۵- جزوه آموزشی حفاظت کاتدی- علیرضا صادقی-پژوهشگاه صنعت نفت-۱۷۸ صفحه

دانلود دموی فایل

5500 تومان – دریافت نمایید

 

۶- دوره جامع پنج جلدی حفاظت کاتدیک موسسه استاندارد NACE

۷- کتاب راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی-نشریه شماره ۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-۱۵۳ صفحه


۸- دوره حفاظت کاتدی موسسه TWI شامل دو بخش سطح ۱ و ۲- ۵۳ و ۸۴ صفحه- PDF

دانلود دموی فایل

3500 تومان – دریافت نمایید


این پیام تبلیغاتی است

استخدام | اینستاگرام | اپ اندروید | اپ آیفون

برچسب‌ها, , ,


+

9 دیدگاه

 1. ابراهیم

  on خرداد ۳۰, ۱۳۹۶ - پاسخ

  باسلام یک سوالی داشتم در روش حفاظت لوله که ازترانس استفاده نمیشه وفقط از اندهای فنا شوند استفاده میشود ایا میشود نقطه افش (of) را اندازی گرفت؟ ج

 2. علی

  on اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶ - پاسخ

  دست شما درد نکنه

 3. محسن

  on دی ۳۰, ۱۳۹۵ - پاسخ

  برای دریافت گواهی نامه چیکار باید کنیم.ایا میتوان بدون حضور در کلاس گواهینامه را با خواندن جزوهایتان گرفت

  • iranpiping

   on بهمن ۳, ۱۳۹۵ - پاسخ

   با سلام. ما اموزشگاه حضوری نیستیم و گواهینامه ای برای ارایه فایلها صادر نمیکنیم. این فایلها جهت مطالعات تکمیلی ارایه شده اند. موفق باشید.

 4. محسن

  on دی ۳۰, ۱۳۹۵ - پاسخ

  برای دریافت گواهی نامه چیکار باید کنیم

  • حسین

   on بهمن ۱۴, ۱۳۹۵ - پاسخ

   این ی علم اکادمیکه تو ایران،گواهینامه ای در کار نیس

 5. محمد اخوان

  on آبان ۲۶, ۱۳۹۵ - پاسخ

  با سلام از زحماتی که برای جمع اوری و ارایه اطلاعات فراهم شده تشکر مینمایم

 6. مجید بهمن زاده

  on مهر ۳۰, ۱۳۹۵ - پاسخ

  متشکرم

 7. مرضیه

  on بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ - پاسخ

  با تشکر از مطالب خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید